ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร
นายวันชัย ธงชัย
นายวัลลพ  สงวนนาม
ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
(รักษาการ) ผอ.สำนักอำนวยการ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
 
 
งานบุคคลและนิติการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
นางสุดา  สุขอ่ำ
 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
 
 
 
นางเกศทิพย์  ศุภวานิชนางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์นางสาวลิลิน  ทรงผาสุกนางถนอมวรรณ ธาราพรหม
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
 
 
นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
นางนิรมล ตู้จินดา
นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาภาคบังคับ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
นายธีร์ ภวังคนันท์
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
 ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 

   
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
 
 
 
ผอ.ศูนย์พัฒนาโรงเรียน
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการ
 
 
วิทยาศาสตร์
อาหารกลางวัน
 
 

 

ข้อมูล ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,877]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,471]
17 สิงหาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,186]
02 พฤษภาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,871]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,202]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[116]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,036]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,172]
02 พฤษภาคม 2561