ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    

นางญาณกร  จันทหาร
นายวันชัย ธงชัย
นายวัลลพ  สงวนนาม
ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
ผอ.สำนักอำนวยการ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
 
 
งานบุคคลและนิติการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
นางสุดา สุขอ่ำ
 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
 
 
 
 
นางเกศทิพย์  ศุภวานิชนางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
 
 
นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
นางนิรมล ตู้จินดา
นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาภาคบังคับ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
นายธีร์ ภวังคนันท์
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
 ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 

   
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
 
 
 
ผอ.ศูนย์พัฒนาโรงเรียน
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการ
 
 
วิทยาศาสตร์
อาหารกลางวัน
 
 

 

ข้อมูล ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,278]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,151]
08 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,795]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,842]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[130]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,917]
12 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,889]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,472]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,635]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,269]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,211]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,847]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,371]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,983]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,931]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,261]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,180]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,219]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,624]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,268]
08 มกราคม 2561