รองเลขาธิการ สพฐ.เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

***รองเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบ
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (สพป.อุบลราชธานี เขต 1) โดยมี นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผอ.โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จดีเด่น และเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ พ.ศ.2560 ในการนี้ สพฐ. ได้เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานสภาพจริงในทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ การบริหารจัดการ การบูรณาการจัดการเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน การมีส่วนร่วม จนถึงผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินงาน โดยทั้งสองโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบ 100% ร่วมกับการใช้โปรแกรม Thai Shcool Lunch จัดอาหารให้มีคุณค่าครบ 5 หมู่ และดูแลนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ที่สำคัญได้ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ในรูปการส่งเสริมผลิตของกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่ง สพฐ.จะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปถอดบทเรียนว่ามีการดำเนินงานอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมวัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนคณะครูอาจารย์ทุกท่านรวมทั้งต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาดูแลสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ส่งผลให้การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาล และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่งผลต่อการเรียนรู้ ต่อการเจริญเติบโต ต่อสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาต่อเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ชมคลิป https://www.facebook.com/100002588007630/videos/1753993548030228/
รุณฤดี/ข่าว ต้นศตายุ /ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,110]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,984]
22 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[124]
27 กันยายน 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,200]
27 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,478]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,174]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,491]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,209]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,883]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,045]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,011]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,145]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,006]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,753]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,674]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561