กศจ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายโสภณ โปธินันท์ นายพิษณุ พินิจ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ/สนับสนุน คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ณ ห้องประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติการคัดเลือกให้เป็นแนวทางเดียวกัน หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบเพื่อจะได้ดำเนินการวินิจฉัยต่อไป ต่อจากนั้น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค 15 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 พร้อมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่การเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 ห้อง กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 36 ห้อง โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 973 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560 จำนวน 18 วิชาเอก ประกอบด้วย 1.วิชาเอกเอกประถมศึกษา 2.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3.วิชาเอกพลศึกษา 4.วิชาเอกเอกนาฏศิลป์ 5.วิชาเอกเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 6.เอกคอมพิวเตอร์ 7. เอกวิทยาศาสตร์ 8.วิชาเอกภาษาไทย 9.วิชาเอกดนตรีสากล 10.วิชาเอกศิลปศึกษา 11.วิชาเอกภาษาอังกฤษ 12.วิชา .เอกสังคมศึกษา 13.วิชาเอกเกษตร 14.วิชาเอกฟิสิกส์ 15.วิชาเอกดนตรีไทย 16. วิชาเอกภาษาจีน 17.วิชาเอกอุตสาหกรรม 18.วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 9 สนามสอบ ดังนี้ 1. สอบที่สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 3.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 4.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 6.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 7.โรงเรียนสันกำแพง 8.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย9.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วันที่ 22 เมษายน 2560 สอบภาค ก. เวลา 09.00 – 10.00 น. ความรอบรู้ เวลา 11-00 -12.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30 – 14.30 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 เมษายน 2560 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 – 10.30 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 13.30 – 15.00 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก
วันที่ 24 เมษายน 2560 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
https://web.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.165681124...
https://web.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.165707451...
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,037]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,411]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,133]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[10,534]
03 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,434]
27 มีนาคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[11,913]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,376]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,303]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,495]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,070]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[9,987]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[9,779]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,471]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,276]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,281]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[11,938]
14 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[11,828]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,405]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[9,652]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,384]
02 พฤษภาคม 2561