ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายเดช  ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ประวัติส่วนตัว                                                                                                        

เกิดเมื่อ  วันที่   19  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2505

สถานที่เกิด  บ้านเลขที่  32  หมู่ 3  ตำบลป่าลาน  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 99/69   หมู่ 3  ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

คู่สมรส   นางนัษฐา  ศิรินาม   รับราชการครู   ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา                                                                                                  

พ.ศ.2516   ป.4   โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2519   ป.7   โรงเรียนบ้านป่าดู่   อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2522   ม.ศ.3   โรงเรียนตรีมิตรวิทยา   อำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ.2524   ม.ศ.5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ.2526   ป.กศ.สูง (สังคม)     วิทยาลัยครูเชียงใหม่   

พ.ศ.2530   ค.บ.(สังคมศึกษา)   วิทยาลัยครูสกลนคร 

พ.ศ.2539   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2527  เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครู 2  โรงเรียนบ้านสีสุก  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.2530..25.....25   ตำแหน่ง อาจารย์ 1   โรงเรียนบ้านนากาหลง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

พ.ศ. 2531   ตำแหน่ง บุคลากร 3   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

พ.ศ.  ......ใ...2534   ตำแหน่ง บุคลากร 4   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่

พ.ศ.2535   ตำแหน่ง บุคลากร 5  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่

พ.ศ.  2537   ตำแหน่ง บุคลากร 6  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่

พ.ศ. 2539   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุล  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

พ.ศ.  2541   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พ.ศ. 2541   ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโป่ง  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

พ.ศ.  2542   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

พ.ศ.2547   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

พ.ศ.  2549   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

พ.ศ.  .2550   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1

พ.ศ.2551   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

พ.ศ. 2553   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

พ.ศ.  ...2553   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

พ.ศ.  .2557   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

พ.ศ. .  .2559   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

อ่านทั้งหมด
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,447]
28 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,148]
04 เมษายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,926]
30 ตุลาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,470]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,491]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,810]
31 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,168]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,626]
15 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,660]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,620]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,350]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,422]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,757]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,674]
08 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,670]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,420]
26 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,441]
24 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,855]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,662]
10 มิถุนายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,236]
24 มีนาคม 2559