ค้นหา

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,361] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ โรงแรมลายทอง...
เปิด[21] เมื่อ 21/07/17
สพฐ.ร่าวมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย...
เปิด[51] เมื่อ 20/07/17
สพฐ.จัดการประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตาม “ศาสตร์พระราชา”
เปิด[60] เมื่อ 19/07/17

สพฐ.ร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงานภาพยนตร์สั้น...
เปิด[73] เมื่อ 18/07/17
สพป.ราชบุรี เขต 2 สัมมนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เปิด[20] เมื่อ 20/07/17
สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรีศิริพัฒน์ สุขเจริญ ผู้อันเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน
เปิด[31] เมื่อ 19/07/17
สพฐ.จัดทำรายงานการวิจัยรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
เปิด[36] เมื่อ 20/07/17
สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ”...
เปิด[23] เมื่อ 19/07/17
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม น้อมนำธรรมะ เริ่มจากเด็กปฐมวัย
เปิด[22] เมื่อ 19/07/17
บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมจัดทำ PLC
เปิด[122] เมื่อ 19/07/17
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล (PISA)
เปิด[25] เมื่อ 18/07/17
สพม.32 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง สู่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
เปิด[32] เมื่อ 18/07/17
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เปิด[21] เมื่อ 18/07/17
นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมกับผู้บริหาร...
เปิด[21] เมื่อ 18/07/17
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “จัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)”
เปิด[24] เมื่อ 18/07/17
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำพานักเรียน เรียนรู้การทำนา
เปิด[5] เมื่อ 21/07/17
สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เปิด[25] เมื่อ 19/07/17
เด็กระยองคว้าชัยในการแข่งขัน K*Bot Asia 2017 ที่เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง
เปิด[49] เมื่อ 16/07/17
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3
เปิด[22] เมื่อ 19/07/17
สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมเพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้
เปิด[33] เมื่อ 16/07/17
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"
เปิด[46] เมื่อ 14/07/17
สพป.ปัตตานี เขต 3...
เปิด[25] เมื่อ 20/07/17
สพป.นศ.๑มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนอัคคีภัย
เปิด[23] เมื่อ 19/07/17
สพป.สฎ2 ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
เปิด[22] เมื่อ 18/07/17
สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ศธ....
เปิด[48] เมื่อ 19/07/17
สพม.14 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เปิด[29] เมื่อ 18/07/17
ร.ร.บ้านไสใหญ่ สพป.นศ.๑ ได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียน ครูและผู้ปกครอง
เปิด[19] เมื่อ 18/07/17
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เปิด[20] เมื่อ 20/07/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความเสียใจ
เปิด[35] เมื่อ 19/07/17
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ดูงานรร.อนุบาลหนองคาย
เปิด[30] เมื่อ 18/07/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
เปิด[23] เมื่อ 19/07/17
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้สื่อ DLTV ในระบบ Online และ Of line...
เปิด[22] เมื่อ 19/07/17
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บริหารและครูศึกษาดูงานสะเต็มศึกษา
เปิด[31] เมื่อ 18/07/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[16,072]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[16,238]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[16,150]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[16,299]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3...
เปิด[48] 18 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
+++++จากนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)" ของกระทรวงศึกษาธิการ...
เปิด[61] 18 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

นายพงศกร แย้มนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวพิมพ์สุภัค ธีร์วราภัทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
เปิด[39] 17 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
นายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.5/1 นักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (...
เปิด[52] 14 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[181,062] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[12,201] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[3,527] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560...
เปิด[11,277] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[351] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 อดีตรองผู้อำนวยการ...
เปิด[780] 29 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความยินดีกับ นางประภาพร กมลสมัย ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญ...
เปิด[278] 27 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[483] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

เปิดตัวแล้ววันนี้ เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี เพื่อคนไทยทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มฝึกหัดจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ ฝึกออกเสียง...
เปิด[428] 13 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานราชการ...
เปิด[547] 01 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[415] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร...
เปิด[406] 03 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[482] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[435] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[421] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand...
เปิด[731] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 กรกฎาคม 2560 อ่าน(147) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 กรกฎาคม 2560 อ่าน(152) Anonymous
ทุนการศึกษา iPrice Innovator’s Grant 2017 20 มิถุนายน 2560 อ่าน(1,273) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[16,150]
15 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[19,863]
24 มีนาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[16,176]
26 ตุลาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[21,499]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[22,346]
07 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[20,859]
04 เมษายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[21,936]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[22,545]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[16,163]
26 ตุลาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[16,189]
28 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[21,100]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[16,299]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[21,333]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[16,072]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[19,315]
10 มิถุนายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[19,582]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[19,399]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[21,456]
20 มกราคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[16,238]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[20,853]
29 กุมภาพันธ์ 2559