ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    

 

นางญาณกร  จันทหาร
นายวันชัย ธงชัย
นายวัลลพ  สงวนนาม
ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
ผอ.สำนักอำนวยการ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
 
 
งานบุคคลและนิติการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
นางสุดา สุขอ่ำ
 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
 
 
 
นางเกศทิพย์  ศุภวานิชนางสุกัญญา งามบรรจง นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
 
 
นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
นางนิรมล ตู้จินดา
นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาภาคบังคับ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
นายธีร์ ภวังคนันท์
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
 ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 

   
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
 
 
 
ผอ.ศูนย์พัฒนาโรงเรียน
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการ
 
 
วิทยาศาสตร์
อาหารกลางวัน
 
 

 

ข้อมูล ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,620]
20 มกราคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,927]
30 ตุลาคม 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,449]
28 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,148]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,813]
31 พฤษภาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,238]
24 มีนาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,759]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,168]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,422]
15 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,672]
02 พฤศจิกายน 2560
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,855]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,420]
26 ตุลาคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,354]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,492]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,472]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,676]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,627]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,662]
10 มิถุนายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,443]
24 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,662]
02 พฤศจิกายน 2560