ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)

๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ๒. ความเป็นมา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต ๔๑ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๕๗ ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นเงิน ๗๙,๐๙๗.๔๙ บาท ในระยะเวลา ๑ ปี โรงเรียนมีการใช้ไฟฟ้า ๒๑๒,๕๖๗.๖๑ กิโลวัตต์ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงิน ๙๔๙,๑๖๙.๘๘ บาทต่อปี
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบบให้เปล่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งทดสอบด้านพลังงานทดแทนตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โรงเรียนจึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๖.๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ใช้ภายในโรงเรียน
๓.๒ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรแหล่งพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้วยเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็นตัวอย่างกับโรงเรียน/หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง
๓.๔ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/ฝึกอบรมทางด้านพลังงานสำหรับครู/อาจารย์ นักเรียน รวมทั้งโรงเรียน/หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจ
๓.๕ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจิตสำนึก และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในด้านการใช้พลังงาน
๓.๖ เพื่อผลักดันเป้าหมายให้บรรลุตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ของกระทรวงพลังงาน ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายไทย
๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ
๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานการติดตั้ง (ลงนามโดยหัวหน่วยงานที่อ้างถึง) หรือสัญญาจ้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ภายในประเทศ ที่อยู่ในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๔.๑๐ ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางโรงเรียน และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
(๓) กลุ่มผู้เข้าร่วมค้า ต้องแต่งตั้งให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวเป็นผู้ติดต่อ และดําเนินการใดๆ กับทางโรงเรียนในนามของกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า โดยให้รวมถึงการรับค่าจ้างตาม สัญญาภายหลังได้รับการว่าจ้าง ทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการแต่งตั้งและการมอบอํานาจที่มีผลผูกพัน กลุ่มผู้เข้าร่วมค้า โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตัวแทนดังกล่าวจะต้องมีอํานาจในการยอมรับหนี้สินที่พึง เกิดขึ้น รับคําสั่งในนามกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า และการดําเนินการทั้งสิ้นตามสัญญา รวมทั้งในการเบิกจ่ายเงิน
(๔) กลุ่มผู้เข้าร่วมค้าต้องแสดงหลักฐานข้อตกลงในการเข้าร่วมค้าระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ซึ่ง ต้องมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมค้าทุกรายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่น ลูกหนี้ร่วมต่อทางโรงเรียน ในการดําเนินงานตามประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๕) เอกสารประกวดราคาจะต้องมีการลงนามของทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมการงานนั้น โดยมีผลผูกพัน ตามกฎหมาย
๔.๑๑ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๑๒ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๔.๑๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.๑๔ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๕. ขอบเขตของงาน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า ๑๐๖.๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ๖. เงื่อนไขการดำเนินงาน
การดำเนินการของผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และจะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัดในระหว่างดำเนินการ
๖.๒ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนที่เป็นของผู้เสนอราคาจะต้องนำออกนอกเขตอาคารของโรงเรียนและส่วนที่เป็นของโรงเรียนจะต้องนำไปกองไว้อย่างมีระเบียบ ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด
๖.๓ ในการดำเนินการตามสัญญานี้ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า โดยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น
๖.๔ ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการได้ทุกวัน (ยกเว้นโรงเรียนสั่งให้หยุดงาน) โดยการทำงานต้องไม่กระทบต่อการใช้พื้นที่ของโรงเรียน และงานที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในระดับที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนดจะต้องดำเนินการนอกเวลาราชการ
๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของระบบฯ
๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงการซ่อมแซมสถานที่กลับอยู่ในสภาพดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด
๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์ (Inverter) โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงกับทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการ หรือในกรณีที่เป็นตัวแทนช่วงจะต้องมีหนังสือยืนยันการ แต่งตั้ง หรือมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายให้จำหน่ายโดยตรงกับทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการ พร้อมกับแนบหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ระบุถึงโรงเรียนโดยตรงอย่างเป็นทางการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๖.๘ เสนอราคาจะต้องมีวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมหลักฐานและหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างตามประกวดราคาจ้างนี้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๖.๘.๑ วิศวกรโยธา ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร ระดับภาคีวิศวกร หรือสูงกว่าที่มีความชํานาญงาน จำนวน ๑ คน
๖.๘.๒ วิศวกรไฟฟ้า ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร หรือสูงกว่า ที่มีประสบการณ์และความชํานาญด้านไฟฟ้า จํานวน ๑ คน ๗. มาตรฐานอ้างอิง, คุณสมบัติด้านเทคนิค และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๗.๑ มาตรฐานอ้างอิง
วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคานำมาใช้ในการติดตั้งระบบฯนั้น ต้องผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐานอ้างอิง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสําหรับกรณีที่มาตรฐานไม่ระบุ หรือไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ดังกล่าว)
(๑) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(๒) International Electrotechnical Commission (IEC)
(๓) Underwriters Laboratories (UL)
(๔) American National Standard Institute (ANSI)
(๕) Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE)
(๖) The National Electric Code (NEC)
(๗) British Standard Specification (BS)
(๘) American Society for Testing of Material (ASTM)
(๙) National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA)
(๑๐) Deutsche Industrienormen (DIN)
(๑๑) Japanese Industrial Standard (JIS)
(๑๒) Conformite European Mark (CE Mark)
ในกรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างมาตรฐานสากลกับมาตรฐานท้องถิ่นให้ยึดถือมาตรฐานท้องถิ่นเป็นหลัก ๗.๒ คุณสมบัติด้านเทคนิค
๗.๒.๑ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทําหน้าที่ผลิต ไฟฟ้ากระแสตรงโดยติดตั้งบนหลังคาและจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านอินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับโครงการข่ายระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) เพื่อเปลี่ยนระบบ ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับชนิด ๓ phase ๔ Wire ๒๓๐/๔๐๐ v, ๕๐ Hz จ่ายโหลดร่วมกับระบบไฟฟ้าประจําอาคารที่ติดตั้ง พร้อมระบบป้องกัน โดยมีระบบการตรวจวัด การคํานวณ การบันทึกและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งประจําอาคารต่างๆ พร้อมประมวลผลและแสดงผลผ่านจอแสดงผล
“ข้อกําหนดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) และอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะต้องเป็นไปตาม “ข้อกําหนดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar PV Rooftop)” ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (http://www.erc.or.th)
๗.๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด พร้อมส่งผลจำลองการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลการคำนวณต่างๆ แบบแสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายงานผลการประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้พร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) สํารวจอาคารสถานที่จะติดตั้งระบบแต่ละอาคารภายในบริเวณโรงเรียน ในวันที่กำหนดไว้ในประกาศทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๒) กําหนดขนาดพื้นที่ รูปแบบของการติดตั้ง การเว้นตําแหน่งติดตั้งที่มีเงาตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มุมเอียงของการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะต้องพิจารณาถึงการไหลของน้ำ ต้องไม่มีน้ำขังที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงตําแหน่งการติดตั้งแผงวงจรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร เป็นต้น
(๓) ต้องทำการประเมิน และกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ทําให้การคํานวณเกิดความแปรปรวน
(๔) ต้องมีรายงานผลการประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ จะต้องทำการสำรวจโดยใช้โปรแกรม PVSYST หรือเทียบเท่า
(๕) ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแผนการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมตารางการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดถึงความชัดเจนของกระบวนงาน ขั้นตอน กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และประสิทธิภาพของระบบ
(๖) ในการเชื่อมต่อระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์กับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือฉบับล่าสุด
๗.๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในการประสานงานยื่นเพื่อแจ้งหรือขออนุญาต ต่อคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตั้ง และใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๗.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๗.๓.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(๑) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline Silicon ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๖.๘๐ กิโลวัตต์ และต้องมีพิกัดกำลังไฟฟ้า output ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Wp ต่อแผง เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ วัตต์/ตร.ม. ณ อุณหภูมิแผงเซลล์ ๒๕ องศาเซลเซียส Air Mass ๑.๕
(๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ทุกชุดจะต้องมีขนาดพิกัดผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่เหมือนกัน และมีเครื่องหมายการค้าและรุ่นเดียวกันที่ไม่ลบเลือนบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผง
(๓) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอต้องเป็นแบบผลึกซิลิกอน (Silicon) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๘๔๓-๒๕๕๓ และ มอก.๒๕๘๐-๒๕๕๕) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๔) คุณสมบัติทางไฟฟ้าเมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) และ คุณสมบัติทางกล ดังนี้
- Module efficiency ไม่น้อยกว่า ๑๖%
- Output power tolerance ≥ +๕%
- Temperature Coefficient of Power ไม่เกิน -๐.๕๐% องศาเซลเซียส
(๕) กล่องต่อสายไฟ (Junction Box) ต้องมีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP๖๗ และขั้วต่อสายไฟแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Connector Cable) ต้องเป็นชนิด MC๔ หรือดีกว่า
(๖) ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้านหลังจะต้องมีวัสดุ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือ back sheet Polyvinyl Fluoride (PVF) Film หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใสชนิด Tempered Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า และทนต่อแสง UV
(๗) กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า ๔๐ มิลลิเมตรและต้องทําจากวัสดุที่ทําจากโลหะปลอดสนิม มีความคงทน แข็งแรงเหมาะสําหรับติดตั้งบนอาคาร/หลังคาอาคาร และขอบของกรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องไม่สูงเกินไป โดยเมื่อติดตั้งที่มุมเอียง ๑๕ องศากับแนวระดับ แล้วเทน้ำจะต้องไม่มีน้ำขังที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(๘) โรงงานผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๙) ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ ต้องผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภท หรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๗๒ สำหรับโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีสายการผลิตครบวงจรตั้งแต่ การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การประกอบเชื่อมต่อวงจร การเคลือบสารป้องกันความชื้นตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน ตลอดจน การประกอบเป็นแผงเซลล์อาทิตย์สำเร็จรูป พร้อมแสดงเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑๐) ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (Product Warranty) และรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้าจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐% (Linear Performance Warranty) ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ปีที่ ๑-๒๕ โดยแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๗.๓.๒ โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(๑) ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคามีลักษณะการติดตั้งตามที่ระบุ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องออกแบบ และจัดทํารายละเอียดของแบบของ ชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมรายการคํานวณตามรายละเอียดที่กําหนด และมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมลงนามรับรองพร้อมผู้เขียนและผู้ตรวจสอบลงนามใน แบบกระดาษ A๓ ทุกแผ่น เสนอให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๒) วัสดุที่ใช้ทําโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด เช่น fitting, hardware Bolt และ Nut ทําจาก Stainless steel grade ๓๐๔ หรือ โลหะปลอดสนิม หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ออกแบบสําหรับใช้กับการติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ และผลิตสําเร็จจากโรงงาน
(๓) ชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถทนต่อแรงลมปะทะที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตรต่อวินาที และน้ำหนักของโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องไม่สร้างความเสียหายต่อความแข็งแรงของโครงสร้างของหลังคาและอาคารที่ติดตั้ง
(๔) ในกรณีที่ติดตั้งบนดาดฟ้าจะต้องทําฐานซีเมนต์เกร้าท์และคานที่ทําจากโลหะปราศจากสนิม เช่น Stainless steel หรือโลหะปลอดสนิม สําหรับติดตั้งโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทําระบบกันรั่วซึมของชั้นดาดฟ้าทั้งชั้น ตามหลักวิศวกรรม โดยไม่อนุญาตให้เจาะติดตั้งโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับพื้นดาดฟ้าโดยตรง
(๕) ชุดโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ และประกอบได้อย่างสะดวก และวางมุมกับแนวระนาบเป็นมุมเอียงเมื่อติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วสามารถผลิตกําลังไฟฟ้าได้สูงที่สุด
(๖) ชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องต่อสายดินตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สําหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือฉบับล่าสุดหรือตามคําแนะนําของผู้ผลิต ในการออกแบบชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องออกแบบให้มีโครงสร้างเพิ่มเติม โดยต้องจัดให้มีบันไดหรือทางขึ้น-ลง และทางเดินสําหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึงเพื่อดําเนินการซ่อมแซม และบํารุงรักษาชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาได้อย่างปลอดภัยและสะดวกทุกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายหลังติดตั้งได้ ๗.๓.๓ อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter)
(๑) อินเวอร์เตอร์ชนิด ๓ Phase ๔๐๐ V, ๕๐ Hz ที่สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าต่อเนื่องขนาดพิกัด Rate AC Output Power รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ kW
(๒) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ถูกออกแบบสําหรับเชื่อมต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Grid Connected) ได้โดยตรง
(๓) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและสามารถใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค“รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดสําหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าภูมิภาคได้”
(๔) ประสิทธิภาพ weighted efficiency (European or CEC) ไม่น้อยกว่า ๙๗.๐%
(๕) มีคุณสมบัติทางด้านขาเข้า (DC Input) ดังนี้
- รองรับแรงดันขาเข้าสูงสุด (Max. DC Input Voltage) ได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ VDC
- รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max. Input Current) ได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ A
- มีระบบติดตามจุดที่ให้กำลังผลิตสูงสุด (MPPT; Maximum Power Point Tracking) อย่างน้อย ๑ MPPT ต่อ ๕ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าฯ สามารถส่งสัญญาณให้เครื่องติดตามตัดการทำงาน และลดแรงดันลงเหลือ ๑ VDC ต่อ ๑ MPPT เมื่อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าถูกปิด
(๖) Degree of Protection ไม่น้อยกว่า IP๖๕
(๗) Maximum Operating Temperature ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส
(๘) Standby Power at night ไม่เกิน ๔ W
(๙) มีระบบป้องกันตัวอินเวอร์เตอร์และความผิดปรกติของระบบไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าภูมิภาค
- Input overvoltage
- Output Short Circuit
- Overload
- Anti-Islanding
- Over/Under voltage
- Over/Under Frequency
(๑๐) มีระบบการป้องกันการป้อนกระแสไฟฟ้าผิดพร่องไฟฟ้ากระแสตรงไหลไม่ให้ผ่านไปยังระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าภูมิภาค
(๑๑) ทุกๆ String ของ DC input จะต้องมีระบบ String Fault Monitoring และ Fuse Protection
(๑๒) มีการแสดงสถานะทํางานเป็นแบบ LED หรือ LCD บนตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์
(๑๓) มีระบบติดตามประเมินผล (Monitoring System) ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- มี port เชื่อมต่ออย่างน้อย ดังนี้ RS ๔๘๕, Ethernet (LAN)
- สามารถตั้งค่าการทำงานผ่าน WEB ทั่วไปได้
- สามารถตรวจสอบการทำงานได้ในระดับแผงหรือคู่แผง
- ระบบแสดงผลต้องสามารถรายงานผลอย่างน้อยดังนี้ รายงานผลผ่านมือถือ (ระบบปฎิบัติ Android และ IOS) และ รายงานผลผ่าน PC หรือ NOTE BOOK
(๑๔) มี Communication Port โดยใช้ Modbus Protocol Interface สําหรับเชื่อมต่อ ข้อมูลของอินเวอร์เตอร์กับคอมพิวเตอร์
(๑๕) มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีการสำรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยโดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑๖) ต้องได้รับประกันอายุการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี พร้อมซ่อมหรือเปลี่ยน ให้สามารถใช้งานได้ปกติภายใน ๗๒ ชั่วโมงนับจากวันรับแจ้ง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทย โดยแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๗.๓.๔ อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้า
(๑) อุปกรณ์ปลดวงจรระบบไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับการดับเพลิง (PV Firefighter Safety Switch)
- ออกแบบสําหรับใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงของระบบเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับการดับเพลิง (PV Firefighter Safety Switch) โดยเฉพาะ
- ที่ตัวอุปกรณ์จะต้องเปิด-ปิดวงจรสามารถทําได้ง่ายด้วยมือ และมีระบบป้องกันให้ สามารถเปิด-ปิดโดยบังเอิญ
- ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสสูงสุด (Isc) ของ ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร Isc ไม่ต่ำกว่า ๑.๒๕ เท่าของกระแสลัดวงจร Isc ของระบบ
- สามารถปลดวงจรไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องปลดโหลด
- มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่ต่ำกว่า ๑.๐๖ เท่าของของแรงดัน Voc ของระบบ
- มี Indicator บอกตําแหน่งหรือสภาวะการทํางาน
- ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP๖๕
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๙๘ หรือ IEC ๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สําหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะ
(๒) DC Circuit Breaker สําหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสตรง
- ออกแบบสําหรับใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับระบบ Solar PV โดยเฉพาะ
- ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสสูงสุด (Isc) ของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร Isc ไม่ต่ำกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสสูงสุด Isc ของระบบ
- สามารถปลดวงจรไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องปลดโหลด
- มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่ต่ำกว่า ๑.๐๖ เท่าของของแรงดัน Voc ของระบบ
- มี Indicator บอกตําแหน่งหรือสภาวะการทํางาน
- ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP๔๐ (only actuation side)
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๙๘ หรือ IEC ๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สําหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะ
(๓) Ac Circuit Breaker สําหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ
- เป็นชนิด ๓ poles, ๓ Phase ๔๐๐ V ๕๐ Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu ตามผลการคํานวณแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ kA และมีพิกัด กระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๙๘ หรือ IEC ๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สําหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะ
(๔) Circuit Breaker สําหรับป้องกันและปิด-เปิดวงจรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์กับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main load center) มีรายละเอียดดังนี้
- เป็นชนิด ๓ poles, ๓ Phase ๔๐๐ V ๕๐ Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร ตามผลการคํานวณหรือไม่น้อยกว่าพิกัดกระแสลัดวงจรของ Main Circuit Breaker ของแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ kA และมีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๙๘ หรือ IEC ๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สําหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะ
(๕) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (PV Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสตรง
- ออกแบบสําหรับใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับ Solar PV โดยเฉพาะ
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน EN ๕๐๕๓๙-๑๑ หรือเทียบเท่า
- ๒๐ Year Free Replacement Warranty
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สําหรับติดตั้งเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
(๖) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (AC Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ
- สําหรับใช้กับระบบไฟฟ้า ๓ Phase,๔๐๐ Vac, ๕๐ Hz
- มีคุณสมบัติการป้องกัน (Mode of protection) ต้องสามารถป้องกันไฟฟ้ากระโชกระหว่าง Phase กับ Phase (L-L), Phase กับ Ground (L-G), Phase กับ Neutral (L-N) และ Neutral กับ Ground (N-G)
- Surge Current Rating : ๔๐ kA at ๘/๒๐ μsec.
- Response Time : not more than ๒๕ nanosecond
- มีหลอดไฟและสัญญาณเสียง (ALARM) เพื่อเตือนเมื่ออุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาวะที่จะป้องกัน ในการรับ SURGE ได้แล้ว
- มีระบบ Test เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบการทํางานภายใน
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สําหรับติดตั้งเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ๗.๓.๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Inverter ในห้องที่ทำการติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์ ในขนาดที่เหมาะสมตามหลักวิชาการต่อพื้นที่ (ตารางเมตร) ตามจำนวนห้องทั้งหมดที่ทำการติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์ (ห้องละ ๑ ชุด) โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ใช้กับน้ำยา R-๔๑๐a ขนาดตั้งแต่ ๑๓,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ BTU/hr จะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ต่ำกว่า ๑๕.๐ (BTU/hr/W) เป็นเครื่องที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการประหยัดไฟเบอร์ ๕ SEER ตามเกณฑ์ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๑๕๕-๒๕๕๗ และ มอก.๒๑๓๔-๒๕๕๓ โดยมีโดยมีสำเนาเอกสารยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เป็นเครื่องที่ประกอบสำเร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ที่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO. ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO.๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ โดยมีสำเนาเอกสารยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) มีเอกสารแสดงการรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ของเครื่องปรับอากาศทุกขนาดที่เสนอ นับจากวันส่งมอบงานและจะต้องมีเอกสาร/หนังสือรับรอง ยืนยันจากผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สำรองไว้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๔) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบ
(๔.๑) รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED TYPE) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน เครื่องส่งลมเย็น ท่อสารความเย็น และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ทั้งชุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานของผู้ผลิต และผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นภายในโรงงานที่มีคุณภาพ
(๔.๒) คอนเด็นซิ่งยูนิต (CONDENSING UNIT) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ส่วนโครงภายนอก (CASING , CABINET) ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน - เครื่องปรับอากาศต้องมีชุด INVERTER ๑ ชุดเพื่อควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบโรตารี่, มอเตอร์หุ้มปิด (HERMETICALLLY SEALED ROTARY TYPE) ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ อุปกรณ์สำคัญ เช่น COMPRESSOR, DRIVER ต้องใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยโดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารอ้างอิง แหล่งที่ผลิตมายื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- คอยล์ของคอนเด็นเซอร์ (CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียมซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต
- พัดลมของคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ
- มอเตอร์พัดลม เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ V / ๑ Ø / ๕๐ Hz หรือ ๓๘๐ V / ๓ Ø / ๕๐ Hz
(๕) เครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับคอนเด็นซิ่งยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นแบบยึดติดฝ้าเพดาน ส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จทำจากวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม ต้องมีระบบฟอกอากาศชนิดพลาสม่า ติดตั้งสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยต้องเป็นระบบฟอกอากาศแบบพลาสม่าหรือชนิดแตกตัวประจุไอออน โดยมีสำเนาเอกสารรับรองผลการทดสอบระบบฟอกอากาศยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- แผ่นฟอกอากาศแบบ ELECTROSTATIC ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรค โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และเอกสารรับรองผลการทดสอบแผ่นฟอกอากาศ
- มอเตอร์ เป็นแบบที่มีอุปกรณ์ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต
- ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ (Timer)
- ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ V / ๑ Ø / ๕๐ Hz
(๖) ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้ง และซ่อมแซม ฝ้า ผนัง สี และสิ่งที่เสียหายดังเดิม ๗.๓.๖ ระบบการตรวจวัด บันทึกและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
(๑) เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบดิจิตอล (Digital DC Power Meter) ของแต่ละอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สําหรับติดตั้งทุกๆ PV String เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงรวมถึง ค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ แบบ Real time สามารถอ่านข้อมูลที่วัดได้ทั้งหน้าจอแสดงผลและสามารถส่งข้อมูลที่วัดไปยังจอแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยผ่านระบบสื่อสารข้อมูล พร้อมอุปกรณ์ ประกอบสําหรับการติดตั้ง โดยให้ผู้รับจ้างออกแบบวิธีการตรวจวัดเอง พร้อมแจ้งรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด โดยจะต้องมี Accuracy อย่างน้อยดังนี้
- Voltage : ๐.๕% FS
- Current : ๐.๕% FS
- Power : ๑.๐% FS
- Energy : ๑.๐% FS
(๒) เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล (Digital AC Power Meter) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สําหรับใช้วัดพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวที่จ่ายให้อาคาร จํานวน ๑ ชุด/อินเวอร์เตอร์ และสําหรับใช้วัดการใช้พลังงานของอาคาร จํานวน ๑ ชุด และสําหรับใช้วัด พลังงานของระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้แต่ละอาคาร จํานวน ๑ ชุด/อาคาร สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า กระแสสลับรวมถึงค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ แบบ Real time โดยอ่านข้อมูลที่วัดได้ทั้งหน้าจอแสดงผลและ สามารถส่งข้อมูลที่วัดไปยังจอแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยผ่านระบบสื่อสารข้อมูล พร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับการติดตั้ง เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
- Measurement
- Voltage : Line to Neutral per Phase, ๓ Phase Line to Line and Min/Max
- Current : Per phase and Min/Max
- Power (kVA, kW, kVAR) : Per phase and Total ๓ Phase
- Power Factor : Per phase and Total ๓ Phase
- Energy (kWh, kVAh, kVARh) : Per phase and Total ๓ Phase
- Demand : Max ,Demand
- Harmonics : Up to ๓๙ order
- Harmonics Distortion : %THD of Voltage and Current
- Type of Measurement : True RMS
- Accuracy
- Voltage : ๐.๕% FS - Current : ๐.๕% FS
- Power : ๐.๕% FS
- Power Factor : ๑.๐% FS
- Energy : ๐.๕% FS
- Nominal Input Voltage : Direct up to ๔๐๐ V Line to Line
- Communication
• Port : Serial RS-๔๘๕ port
• Protocol : Modbus RTU
- Standard Compliance : UL๖๑๐๑๐B-๑, IEC ๖๑๐๑๐-๑,IEC ๖๒๐๕๓-๒๒ or Equivalence
(๓) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน ๑ ชุด
(๔) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแวดล้อมบริเวณอาคารที่ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน ๑ ชุด
(๕) อุปกรณ์วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer) จํานวน ๑ ชุด
(๖) อุปกรณ์วัดค่าความเร็วลม (Wind Speed) จํานวน ๑ ชุด
(๗) อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บบันทึกข้อมูลจากเครื่องวัดและ Sensor ประมวลผล และ ระบบสื่อสารข้อมูล เป็นอุปกรณ์สําหรับเก็บบันทึกข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จาก เครื่องวัดและ Sensor ต่างๆ การประมวลผลข้อมูลรวมถึงอุปกรณ์แปลงสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุม สําหรับการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างค่าที่ได้จากเครื่องวัดและ Sensor ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล แล้วแสดงผลพร้อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารระยะไกล (Remote Monitoring) เพื่อเรียกดูและจัดการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ในรูปแบบของ Web base Application ที่ใช้ Web browser ทั่วไป โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ผ่านระบบสื่อสารของโรงเรียน หรือแบบไร้สาย WIFI และสนับสนุนระบบเครือข่าย Internet
(๘) จอแสดงผล จํานวน ๑ เครื่อง
- เป็นการนําข้อมูลอ่านและข้อมูลที่ประมวลผลแล้วมาแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะต้องติดตั้งจอแสดงผลและเดินสายสัญญาณมายังจุดที่กำหนด
- จอแสดงผลเป็นจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว
(๙) การบันทึกและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการวัด และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลและคํานวณหาค่าต่างๆได้อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย - อ่านค่าและแสดงผลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดและ Sensor แบบเวลาปัจจุบัน (Real Time) สามารถแสดงผลการนําข้อมูลที่อ่านได้คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปริมาณลดการปล่อยก๊าซ CO๒ สัดส่วนการใช้พลังงานของระบบผลิตฯแต่ละอินเวอร์เตอร์ แบบเวลาปัจจุบัน (Real Time) ทั้งรูปแบบตัวเลข และกราฟต่างๆ และสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ รวมถึงเก็บข้อมูลบันทึกได้ (data locker) โดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (เพื่อใช้แปลงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าออกมาเป็นตัวเลขในรูปแบบตาราง) และเชื่อมต่อผ่าน LAN หรือ Wifi ได้
- แสดงค่าสูงสุด-ต่ำสุด ค่าเฉลี่ยเป็นรายวัน, รายเดือน, รายปี และตามช่วงเวลาที่เลือกได้
- แสดงปริมาณการใช้พลังงานระบบผลิตฯแต่ละอาคาร เช่น Voltage, Current, Frequency, Power Factor, kWh, kVAR และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยจะต้องสามารถป้อนอัตราค่าไฟฟ้า แบบต่างๆได้ เช่น ค่าไฟฟ้าอัตรา TOD, Demand Charge, Power Factor Charge โดยแสดงค่าเป็นแบบ เวลาปัจจุบันได้, รายวัน, รายเดือน และรายปี
- ผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดก๊าซ CO๒ โดยสามารถแสดงผลเป็นแบบ เวลาปัจจุบันได้, รายวัน, รายเดือน และรายปี โดยสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของหน่วยเทียบเท่าเป็นจํานวนเงินได้
- จะต้องสามารถตั้งสัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ผิดปกติ และบันทึกการ แจ้งเตือนตามเหตุการณ์นั้นๆ และสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยัง โทรศัพท์มือถือหรือ e-mail ได้ ๗.๓.๗ ข้อกําหนดการติดตั้งและเดินสายของอุปกรณ์
(๑) กรณีใช้รางเดินสายจะต้องใช้งานในที่เปิดโล่งเท่านั้น ต้องสามารถเข้าถึงได้หลังจากติดตั้ง แล้วถ้าเป็นชนิดใช้ภายนอกอาคารต้องกันฝนได้ และไม่ใช้ในที่ที่มีอันตรายทางกายภาพ การติดตั้งราง เดินสายต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรงทุกระยะห่างกันไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และไม่อนุญาตให้ต่อรางเดินสาย ณ จุดที่ผ่านผนังหรือพื้นและไม่อนุญาตให้ใช้รางเดินสายเป็นตัวนําสําหรับต่อลงดิน
(๒) กรณีเดินสายในท่อ ให้เดินสายในท่อโลหะบนรางตัว C ที่มีการป้องกันสนิมและการกัด กร่อน ข้อต่อท่อต้องเป็นชนิด COMPRESSION TYPE ห้ามใช้ชนิด SCREW TYPE ต้องมีการจับยึดที่มั่นคง แข็งแรงทุกระยะห่างกันไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ข้อต่อหรืออุปกรณ์ประกอบท่อถ้าติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องกันฝนได้
(๓) ท่อหรือรางเดินสาย ต้องทําเครื่องหมายแบบถาวรไม่ลบเลือนทุกระยะ ๓ เมตร โดยใช้ ข้อความ “Solar PV –DC Side/Communication/Sensor” เช่น Solar PV –DC Side หมายถึง ท่อสําหรับเดินสายของระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น (๔) ตู้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงสร้างตู้ทําด้วยเหล็กฉากความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๕ มม. ส่วนฝาทุกด้านทําด้วยแผ่นเหล็กความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๐ มม. โดยเหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ้นที่ใช้ เป็น เหล็กเคลือบฟอสเฟต (Zinc Phosphate) หรือเป็นเหล็กและแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีกําจัดและป้องกัน สนิมโดยวิธี Electro Galvanized แล้วพ่นทับด้วยสีชนิดอบแห้งทั้งภายนอกและภายใน หรือเป็นเหล็ก และแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีกําจัดและป้องกันสนิมโดยวิธีอื่นที่ดีกว่า พร้อมทั้งมีเกร็ดระบายอากาศที่มีการป้องกันฝุ่นและแมลง ขนาดของตู้ตามความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ทั้งหมด โดยต้องมีกุญแจ ล็อคตู้ด้วย
(๕) ที่ฝาตู้ด้านหน้าจะต้องมีป้ายแสดงเครื่องหมายตัวอักษรหรือข้อความ ติดตั้งแบบถาวรไม่ลบเลือน โดยระบุรายละเอียดของชื่อวงจรหรืออุปกรณ์ รวมถึงคําเตือนต่างๆ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กําหนดส่วนฝาตู้ด้านในต้องมีผังวงจรของตู้ดังกล่าวติดไว้ในฝาตู้ ซึ่งจะบ่งบอกถึงหมายเลขวงจรขนาดสายขนาดของ Circuit Breaker และ Load เพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา
(๖) Circuit Breaker ต้องเหมาะสมสําหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มีพิกัด ตัดวงจรตามที่คํานวณ และควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันเพื่อการทํางานที่สัมพันธ์กัน (Co-Ordination)
(๗) สายไฟฟ้าสําหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรงต้องใช้สายที่ออกแบบสําหรับระบบ Solar PV โดยเฉพาะสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศาเซลเซียส สามารถทนต่อแสง UV พิกัดแรงดันต้อง ไม่น้อยกว่า ๑.๐๖ เท่าของแรงดันเปิดวงจร (Voc) ของระบบ พิกัดกระแสต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕๖ เท่าของกระแสลัดวงจร (Isc) ของระบบ และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าสายที่ออกจาก Terminal Box และในการ ออกแบบจะต้องคํานึงถึงแรงดันตกไม่ให้เกินกําหนดด้วย
(๘) สายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง ๒ ด้าน ต้องมีหมายเลขและ/หรือตัวอักษรกํากับ (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวม ยากแก่การลอกหลุดหาย เช่น Hot Printing
(๙) ในกรณีที่ต้องเดินท่อทะลุผ่านผนัง ฉากกั้น พื้น เพดาน หรือช่องท่อไฟฟ้าภายในอาคารต้อง มีการป้องกันไฟลุกลามผ่านช่องเปิดสําหรับเดินท่อ โดยช่องเปิดที่เจาะต่างๆจะต้องใส่ Sleeve แล้วอุดช่องว่างท่อด้วยวัสดุ Intumescent, Endothermic หรือเทียบเท่า ที่มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชม. เมื่อทดสอบตาม UL ๑๔๗๙ พร้อมดําเนินการแก้ไขช่องเปิดนั้นให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงามและใช้งานได้ดีดังเดิม
(๑๐) การออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องปฏิบัติตามคู่มือหรือคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
(๑๑) ที่บริเวณปลายสายของทุก string ต้องติดตั้ง Blocking Diode มีพิกัดทนแรงดัน ย้อนกลับไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของแรงดันเปิดวงจร (Voc) ของระบบ
(๑๒) การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับหลังคาหรือพื้นดาดฟ้า (แล้วแต่กรณี) จะต้องมี ระยะห่างเพียงพอให้เกิดการไหลเวียนของอากาศเพื่อช่วยการระบายความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และป้องกันไม่ให้อากาศเกิดการกลั่นตัวหรือเกิดความชื้นด้านหลังแผงฯ
(๑๓) กรณีที่ตู้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอินเวอร์ติดตั้งอยู่นอกอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทํา หลังคากันสาดที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกแสงแดดและฝนโดยตรง และหากติดตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ จะต้องมี การป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือยานพาหนะสามารถเข้าถึงได้ เช่น การทํารั้วกั้น เป็นต้น ๗.๓.๘ เอกสาร คู่มือ การฝึกอบรม
ก่อนส่งของทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องส่ง เอกสาร คู่มือ การฝึกอบรม ดังนี้
(๑) เอกสารและคู่มือ ประกอบด้วย
- แบบแสดงการติดตั้งจริง ASBUILT DRAWING ชนิดกระดาษพิมพ์ขาวขนาดกระดาษ A๓ จํานวน ๔ ชุด, ชนิด Electronic File บันทึกเป็นไฟล์ AutoCAD ที่สามารถใช้กับโปนแกรม ออกแบบเขียนแบบ (DWG) พร้อมไฟล์ ACROBAT (PDF) บันทึกลงใน Flash Drive จํานวน ๔ ชุด
- รายงานผลการทดลองระบบก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ระบบการตรวจวัด บันทึก และแสดงผล จํานวน ๔ (สี่) ชุด พร้อมไฟล์ ACROBAT (PDF) บันทึกลงใน Flash Drive จํานวน ๔ ชุด
- เนื้อหาในการอบรม (power point) การใช้งานการตั้งค่าโปรแกรม การบํารุงรักษา เป็นเอกสารพร้อม CD จํานวน ๑๐ ชุด
- รายชื่อตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ที่สําคัญ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
(๒) การอบรมวิธีการใช้งาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งานและบํารุงรักษา ได้ เช่น การทดสอบระบบ การตั้งค่าการโปรแกรมคําสั่งโรงเรียน ของอินเวอร์เตอร์ การตรวจสอบระบบเพื่อการบํารุงรักษาตามมาตรฐาน IEC ๖๒๔๔๖ วิธีการบํารุงรักษาฯลฯ ๘. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องมอบหลักประกันการเสนอราคามูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓๒๐,๒๘๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แก่โรงเรียน สระหลวงพิทยาคม เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันการเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ยื่นซองเสนอราคาไปจนถึงวันที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องใช้หลักประกันการเสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ๑. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๒. หนังสือค้ำประกันอิเลคทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๓. พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ๙. การเสนอราคา
๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๙.๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File (Portable Document Format) ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๙.๑.๒ ให้ผู้เสนอราคานำข้อมูล PDF File (Portable Document Format) ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๙.๑ มาดำเนินการบันทึก และส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันและเวลาที่ประกาศกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนทุกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตน ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา
๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๙.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามที่กำหนดในข้อ ๗ แต่ละข้ออย่างละเอียด โดยพิมพ์เป็นเอกสารประกอบไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งบ่งชี้ในแต่ละรายการและหรือในแคตตาล็อค(ถ้ามี) อย่างครบถ้วนและชัดเจน
๙.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อขายไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล และหากกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่รับแจ้งจากโรงเรียน
๙.๖ เอกสารทุกฉบับที่แนบมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องมีการลงนามพร้อมประทับตราทุกฉบับ หากกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๓ วันนับจากวันที่รับแจ้งจากโรงเรียน
๙.๗ ก่อนการเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ….. ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๙.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๙.๙.๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๙.๙.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๙.๙.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
๙.๙.๔ ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา ๙.๙.๕ ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๑๐.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และพิจารณาจากราคารวม
๑๐.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐
(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๗๐
๑๐.๓ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจะพิจารณาด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑๐.๓.๑ ความพร้อมของผู้เสนอราคา (คะแนนรวม ๒๐ คะแนน)
(๑) พิจารณาการออกแบบ ผลจำลองการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลการคำนวณต่างๆ แบบการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รายงานผลการประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ (๑๐ คะแนน)
(๒) พิจารณาแผนการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมตารางการดำเนินงาน
- พิจารณาจากความชัดเจนของกระบวนงาน ขั้นตอน กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และประสิทธิภาพของระบบ (๑๐ คะแนน)
๑๐.๓.๒ ประสิทธิภาพและการรับประกันของอุปกรณ์ที่นำเสนอ (คะแนนรวม ๖๐ คะแนน)
(๑) ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ (๑๕ คะแนน)
(๒) การรับประกันประสิทธิภาพของแผงในปีที่ ๒๕ จากผู้ผลิต (๑๕ คะแนน)
(๓) จำนวนระบบติดตามจุดที่ให้กำลังผลิตสูงสุด (MPPT: Maximum Power Point Tracking) (๑๕ คะแนน)
(๔) จำนวนปีที่ให้การรับประกันอินเวอร์เตอร์ จากผู้ผลิต (๑๕ คะแนน)
๑๐.๓.๓ การบริการหลังส่งมอบงาน (คะแนนรวม ๒๐ คะแนน)
(๑) แผนการตรวจสอบระบบ และการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง (ครั้งต่อปี) (๑๐ คะแนน)
(๒) มีคู่มือการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และคู่มือการใช้ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเป็นภาษาไทย (๑๐ คะแนน) ๑๑. หลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญา
ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ที่เข้าทำสัญญาจ้างกับโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ต้องมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้างในวันทำสัญญาจ้าง ให้แก่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องใช้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. เงินสด
๒. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเลคทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย ๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๑๓. การส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- ส่งแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตลอดโครงการ
- จัดส่งรายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- ได้รับอนุมัติ Shop Drawing ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar roof)
- ส่งแบบชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมรายการคํานวณ
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตำแหน่งการติดตั้ง - รายงานความคืบหน้าการติดต่อประสานงาน กับ กกพ. และ กฟภ.
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- จัดส่งรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์หลัก
- ติดตั้งโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐% ของงานตามสัญญา
- ติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงานตามสัญญา
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตำแหน่งการติดตั้ง
- รายงานความคืบหน้าการติดต่อประสานงาน กับ กกพ. และ กฟภ.
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- ติดตั้งโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ ๑๐๐% ของงานตามสัญญา
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่งถึงหน้าแล้ว ๑๐๐% ของงานตามสัญญา
- ติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์แล้วเสร็จ ๑๐๐% ของงานตามสัญญา
- รายงานความคืบหน้าการติดต่อประสานงาน กับ กกพ. และ กฟภ.
- จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตำแหน่งการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ ๑๐๐% ของงานตามสัญญา
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมทดสอบการทำงาน และเดินระบบแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบตรวจวัด บันทึก และแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งมอบแบบแสดงการติดตั้งจริง ASBUILT DRAWING
- ฝึกอบรม ชี้แจงวิธีการใช้งาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้ง พร้อมส่งคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย ๓ ชุด
- รายงานความคืบหน้าการติดต่อประสานงาน กับ กกพ. และ กฟภ.
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ๑๔. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๔.๑ งานจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๒ ราคากลางของงานประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๖,๔๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน ๓๒๐,๒๘๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ๑๕. อัตราค่าปรับ
หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้โรงเรียนตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันของราคางานจ้าง แต่ ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ๑๖. ระยะเวลารับประกันผลงานติดตั้ง
๑๖.๑ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของผลงานที่ติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย
๑๖.๒ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนโดยผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายและการเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ขาดคุณภาพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดั้งเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแผนพร้อมรายละเอียดการตรวจสอบระบบ และแผนการบำรุงรักษา หลังการติดตั้งและส่งมอบงานแล้วเสร็จ โดยแนบเอกสารดังกล่าวพร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗. การโอนสิทธิและหน้าที่
การโอนสิทธิและหน้าที่ผู้รับจ้างต้องไม่โอนงานไม่มอบหรือโอนผลประโยชน์รวมทั้งสิทธิหน้าที่ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาจ้างไปให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ๑๘. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๘.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นเหตุให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทางโรงเรียนไม่ผูกพันที่จะต้องชำระเงินที่ค้างอยู่ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ตลอดจนค่าเสียหายอื่นใดจากโรงเรียนทั้งสิ้น
๑๘.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้รับจ้างรายใด ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงจ้างสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๘.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๘.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๘.๕ โรงเรียนอาจประกาศยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้
(๑) โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ๑๙. การนัดดูสถานที่
กำหนดนัดหมายให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาเข้ามาสำรวจอาคารสถานที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมส่งผลจำลองการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลการคำนวณต่างๆ แบบแสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายงานผลการประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ ในวันที่ …. ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๐. ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
๒๐.๑ ทางไปรษณีย์ส่งถึง
งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
๒๒๙ หมู่ ๓ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
๒๐.๒ ทางโทรสาร ๐ ๕๖๖๐ ๘๘๒๘-๓๐ ต่อ ๑๒๒
๒๐.๓ ทาง E-mail panyanbk@hotmail.com
๒๐.๔ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
(๑) โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๐ ๘๘๒๘-๓๐ ต่อ ๑๐๑ (กลุ่มบริหารงบประมาณ)
หรือต่อ ๑๓๑ (งานพัสดุ)
(๒) เว็บไซต์http://www.slp.ac.th
ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ให้ดำเนินการได้ภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่โรงเรียนได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อโรงเรียนจะได้นำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างได้กำหนดให้ลงร่างขอบเขตของงาน (TOR) เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ www.cgd.go.th เวลา ๓ วันทำการ ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล)
กรรมการ
(นายปัญญา โสดถานา)
กรรมการ
(นายชัยณรงค์ ฉายศรี)
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,998]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,034]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,118]
03 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,773]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,890]
26 ธันวาคม 2560