นายมนัส ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์

นายมนัส ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๐๕
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คู่สมรส นางนารี ทองทิพย์
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๗ ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดวัวหลุง
มัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาคมเกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๒๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช
อนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๒๕ ป.กศ สูง (วิชาเอกสังคมศึกษา)
ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๒๗ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๗ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท
พ.ศ. ๒๕๔๑ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๙ กำลังศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมาก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมาก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคอพรุ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านอายเลา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอร่อน พิบูลย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ. ๒๕๔๖ บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ สพฐ
พ.ศ. ๒๕๔๗ การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ๒๕๔๖
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา สาขากิจกรรม
ส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ ระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลสภานักเรียนต้นแบบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปี ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โล่ห์เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ แก่นักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของ กคศ
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๙ อบรมโครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารกิจการภาครัฐที่ดี หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดี
อ่านทั้งหมด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[120]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,881]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,109]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,009]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,197]
27 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,474]
17 สิงหาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,745]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,144]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,982]
22 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,672]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,999]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,042]
29 มิถุนายน 2561