นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

นางธรรมพร แข็งกสิการ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน 2511
คู่สมรส นายวิีระ แข็งกสิการ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (เกียรตินิยม อันดับ1) การประถมศึกษา
(โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ)
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติการรับราชการ
ปี 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
ปี 2541 ครูใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนวัดดอนสนวน สปอ.ชุมแสง สปจ.นครสวรรค์
ปี 2543 ครูใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สปอ.เมืองนครสวรรค์ สปจ.นครสวรรค์
ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สปอ.เมืองนครสวรรค์ สปจ.นครสวรรค์
ปี 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) สพท.นครสวรรค์ เขต 1
ปี 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ปี 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ปี 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ชมเชยระดับจังหวัด
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2556 รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ปีการศึกษา 2557 สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับประเทศ) รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับมัธยขมศึกษา
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)
เล่นตามรอยพระยุคลบาท จาก สพฐ.
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,172]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,471]
17 สิงหาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,186]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561