สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อน 8 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ยั่งยืน

>>>>>วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำโดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ต้อนรับ “ยายเมี้ยน น้ำหมากกระจาย” จากรายการ “เศรษฐีบ้านทุ่ง” พร้อมทีมงานจากช่อง 3 ที่เดินทางมาถ่ายทำ ประเด็น “ สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อน 8 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน” ซึ่งได้สัมภาษณ์ และถ่ายทำกิจกรรมต่างๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรง ตามประเด็น ดังนี้.
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 “การขับเคลื่อนบริหารด้วย 8 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน”
-โรงเรียนบ้านชุมโค “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนด้วย กิจกรรมต่างๆเราจะเน้นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ให้เขาเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเราจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย จุดเด่นของโรงเรียนบ้านชุมโค มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนนั่นก็คือวัดถ้ำเขาพลู ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างจริงจัง ในเรื่องของการเรียนรู้จากสภาพจริง สภาพบรรยากาศธรรมชาติที่อู้ต่อการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไกด์รุ่นเยาว์ พาเพลิน”
-โรงเรียนประชานิคม 4 “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 8 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ซึ่งเราจะมีการบูรณาการในทุกจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนประชานิคม 4 มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เค้าได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะจัดกิจกรรมรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เช่น การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ PBL ซึ่งเรามีครูที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ถ้าอยากให้เด็กคิดเป็นทำเป็นต้องให้เค้าได้ลงมือปฏิบัติเองด้วย โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ส่งผลให้โรงเรียนประชานิคม 4 มีคะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
-โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามหลัก 8 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน บ้าน วัด โรงเรียน. การดำเนินงานทุกอย่างจึงร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนาให้เกิดผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วเป็นต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต เขต 1 มีฐานการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝน และเกิดทักษะเกิดความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วย จำนวน 11 ฐาน โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาด้านการอ่านการเขียน เนื่องจากให้ความสำคัญกับภาษาไทยเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคน ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นระดับประเทศ>>>>>
ภาพ/ข่าว นิตา คุณวุฒิ
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,147]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,008]
29 มิถุนายน 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[77]
27 กันยายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,656]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,717]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,095]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,276]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,701]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,181]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,859]
26 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,725]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,180]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,963]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,992]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,469]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,957]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,433]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,860]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,125]
22 กุมภาพันธ์ 2561