นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ สังกัด สพป.นศ.1

นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิลครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ชนะเลิศครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ ปี 2018 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากผลงานการพัฒนาทักษะพลเมืองดิจิทัลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โมเดล 4Gs โดย Microsoft Thailand ในงาน Innovative Teachers Leadership Awards 2018 ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
พ.ศ.2560 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (กศ.ด.) กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2556 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2554 การจัดการสารสนเทศ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2552 รัฐศาสตร์ (ศศ.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านในเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 พ.ศ. 2558 ครู (หัวหน้างานบริหารวิชาการ) โรงเรียนวัดบางใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน เกียรติประวัติ/ผลงานที่ดีเด่น (1). ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ ปี 2017 จากผลงานการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดย Microsoft Thailand ในงาน Innovative Teachers Leadership Awards 2017 (2 ). ชนะเลิศครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ ปี 2018 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากผลงานการพัฒนาทักษะพลเมืองดิจิทัลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โมเดล 4Gs โดย Microsoft Thailand ในงาน Innovative Teachers Leadership Awards 2018 (3.) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560จากนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยโมเดลบันได 6 ขั้น ผลงานดีเด่น (รอบ 3 ปี) ( 1 ) รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศสพฐ.ประเทศ/เกียรติบัตร ( 2 )รางวัล “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ระดับประเทศ ประจำปี 2560 Microsoft ประเทศไทย และ สพฐ.
(3 ) รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม “ด้านการใช้ทักษะ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Team challenge Award 2017” ระดับประเทศMicrosoft ประเทศไทย (4 )ครูผู้สอน เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (5 )ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (6 )รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2560 (OBEC AWARDS) สพฐ. (7 ) ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สพป. นครศรีธรรมราชเขต 1 (8 )ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (9 ) ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 10 ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
11 ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 12 ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 13 ครูผู้สอน เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560สพป. นครศรีธรรมราชเขต 1 14 ครูผู้สอน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2D ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สพป. นครศรีธรรมราชเขต 1
15ครูผู้สอน เหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สพป. นครศรีธรรมราชเขต 1
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,881]
26 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,197]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,042]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,109]
03 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,672]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,745]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,999]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,474]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,982]
22 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,144]
22 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[120]
27 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,009]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560