สพป.ภูเก็ต ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีประธานเครือข่ายสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงาน กองทุนเพื่อเปลี่ยนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามโภชนาการ การปฏิบัติสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางที่ปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ส่งเสริมบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสถานศึกษาในด้านการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คนละ 20 บาท) เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส มีหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้และโรงเรียนได้ดำเนินการตาม นักเรียนทุกคนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน และโรงเรียนในสังกัด ได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน (Thai School Lunch)ในการจัดทำอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ มีการคำนวณคุณค่าของอาหารพร้อมเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วน สรุปคุณค่าสารอาหารและประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางโภชนาการได้เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,437]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,702]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,181]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,721]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,859]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,096]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,286]
06 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[80]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,959]
02 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,151]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,729]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,155]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,012]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,471]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,994]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,862]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,182]
24 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,660]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,964]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,126]
22 กุมภาพันธ์ 2561