สพป.ภูเก็ต ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีประธานเครือข่ายสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงาน กองทุนเพื่อเปลี่ยนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามโภชนาการ การปฏิบัติสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางที่ปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ส่งเสริมบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสถานศึกษาในด้านการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คนละ 20 บาท) เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส มีหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้และโรงเรียนได้ดำเนินการตาม นักเรียนทุกคนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน และโรงเรียนในสังกัด ได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน (Thai School Lunch)ในการจัดทำอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ มีการคำนวณคุณค่าของอาหารพร้อมเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วน สรุปคุณค่าสารอาหารและประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางโภชนาการได้เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,221]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,501]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,271]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[13,977]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,648]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,654]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,529]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,681]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,179]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,500]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,784]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,241]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,048]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,695]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,429]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,670]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,433]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,561]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,600]
02 พฤษภาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[15,961]
13 ธันวาคม 2560