สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

***วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบให้กับตัวแทนสถานศึกษาในโครงการ ฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในหลักการสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันจัดการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียนอาชีพ ในสถานศึกษาประเภทสามัญ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ ระบบทวิภาคี โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และจัดสรรเงินเบี้ยเลี้ยง ระหว่างฝึกอาชีพตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2556 ซึ่งบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบภารกิจให้สำนักความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สรรหา พิจารณา คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการดำเนินงานระยะแรก ได้ริเริ่มกับสถานศึกษาขนาดเล็ก และได้ดำเนินการสานต่อขยายผลเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 โรงเรียน และมีนักเรียนในระบบ จำนวน 1,747 คน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการนี้ ต้องชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มองการณ์ไกลในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และให้ความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง เมื่อดูจากผลสรุปโครงการร่วมกันทั้งสองฝ่ายพบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน และความพึงพอใจของสถานประกอบการ นับได้ว่าเป็นการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาร่วมกันที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการนั้น เป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในสายงานธุรกิจค้าปลีก โดยผู้เรียนในโครงการฯ จะเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่กัน และมีรายได้จากการฝึกงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัทในเครือ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดรางบัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดพุทธบูชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแจงร้อนวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณนารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทรคุณ) จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัฉรา ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,761]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560