นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๔
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ตำแหน่ง ครู ๑
โรงเรียนบ้านโคกแขวน จังหวัดนครราชสีมา
ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนตาล สปอ.ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๕) สปอ.บ้านเหลื่อม สปจ.นครราชสีมา
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๕) สปก.เนินสง่า สปจ.ชัยภูมิ
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๖) สปก.นิคมน้ำอูน สปจ.สกลนคร
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๗) สปอ.หนองหงส์ สปจ.บุรีรัมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา๗) สปจ.ระนอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๗) สพท.กทม.
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.กรุงเทพมหานคร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.สระแก้ว เขต ๒
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ปทุมธานี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
การอบรม/ศึกษาดูงานที่สำคัญ
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนไปสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๒) ณ มณฑลฝูเจี้ยน เมืองฝูไจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หัวหน้าโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ได้รับเชิญจาก LiuZhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน ให้ไปศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชม ในระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เกาหลี จีน นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ผรั่งเศส
อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,186]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,037]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,471]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,172]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560