สพฐ.ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

***สพฐ.ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี นนทบุรี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน โดยให้เร่งรัดและดำเนินการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการบริหารจัดการ
เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นด้วยการปฏิบัติงานร่วมกัน ของผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้นและส่งเสริมให้มีการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตอาสา รวมถึงพิจารณาให้มีแบบเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและคุณธรรมเป็นการเฉพาะ และปรับปรุงหนังสือแบบเรียนโดยแยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากกันเพื่อให้นักเรียนรุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้ นอกจากนี้ยังต้องทบทวนการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่างๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะๆ ร่วมด้วย เช่น การสอบเก็บคะแนนหลังสิ้นสุดคาบเรียน ประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาค และทบทวนการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสมในการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล และแนวทางการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา / ประเด็นเกี่ยวข้องกับครู เช่น จัดให้มีการพัฒนาครูโดยการจัดสรรเงินต่อหัว(คูปองครู) อย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน และกำหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม / ประเด็นเกี่ยวของกับการบริการจัดการ เช่น ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริต เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรชุมชนเพื่อนำผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย นอกจากนี้ยังต้องเน้นการทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ผลในการประชุมครั้งนี้จะทำให้สรุปได้ถึงปัญหาอุปสรรค์ที่พบว่ามีอะไรบ้าง และ จะนำเสนอถึงแผนการดำเนินการในระยะต่อไปว่าจะต้องทำอย่างไร โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ ว่ามีตัวชี้วัดและผลสำเร็จอย่างไร พร้อมทั้งวางแผนทุกช่วง 3 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 ให้มีความชัดเจนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังจากได้ข้อยุติจึงจะนำแผนดังกล่าวแจ้งให้ครูได้รับทราบ โดยจะมีการจัดประชุมครูทางไกลทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้แม้ว่าทาง สพฐ. จะกำหนดแนวทางไว้แล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางนั้นให้เป็นไปตามบริบทได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายเดียวกัน
บรรพต/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,761]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,996]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561