สพม.32 จัดโครงการสวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “ No Child Left Behind ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 “ มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ” ปัจจุบันมี โรงเรียนในสังกัด 66 โรงเรียน ครอบคลุม 23 อำเภอ แบ่งเป็น 9 สหวิทยาเขต โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 7 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน ขนาดกลาง 24 โรงเรียน ขนาดเล็ก 30 โรงเรียน มีนักเรียน 59,635 คน มีครู 3,198 คน
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ “ องค์กรยุคใหม่สร้างเด็กไทยสู่สากล ” เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับสากล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียน น้อมนำพระราชดำรัส ในหลวง ร.9 "เด็กรักครู-ครูรักเด็ก" ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครู อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษามากที่สุด เด็กทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด “No Child Left Behind”
อีกทั้งยังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้ครูสั่งสอนศิษย์ สร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ 1. ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อความมั่นคงก้าวหน้าของสังคมไทย
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0 เป็นผู้เรียนที่ชาญฉลาด Smart Learner รักการเรียนรู้ รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ มีทักษะการเรียนรู้ที่ดี ได้ดำเนินการเชิงรุก 2 ส่วน ดังนี้
1.นโยบายการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา เป็นกำลังสำคัญ ขับเคลื่อนให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้งานอย่างคุ้มค่า ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ความเร็วของอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มขึ้นรวม 38% หรือเพิ่มขึ้น 4,381 เมกะบิตเปอร์เซค ประหยัดค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาได้ถึง 795,180 บาทต่อปี สู่เป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้สามารถมีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสืบค้น
2.จุดเน้นหลัก “การพัฒนาคุณภาพเด็กตามแนวคิด No Child Left Behind” ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561 ปีการศึกษา 2561 ที่ตระหนักถึง ความสุขในการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความรู้ และทักษะชีวิต ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้จะขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 9 สหวิทยาเขต โดยเริ่มขับเคลื่อนนโยบายที่สหวิทยาเขตหนองกี่ สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตละหานทราย สหวิทยาเขตกระสัง สหวิทยาเขตประโคนชัย สหวิทยาเขตพุทไธสง สหวิทยาเขตสตึก สหวิทยาเขตลำปลายมาศ และสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จึงประกาศจุดเน้น การไม่ทอดทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง No Child Left Behind เป็นเป้าหมายสำคัญของเราชาวมัธยมศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อเราจะเดินไปด้วยกันสู่ยุคการศึกษา 4.0 ด้วยกัน
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,045]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,984]
22 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,753]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,209]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,145]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,175]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,491]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,110]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,478]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,011]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,883]
26 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,201]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,006]
02 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,674]
22 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[124]
27 กันยายน 2561