สพฐ. ร่วมงานแถลงผลงานวิชาการ “Smart Thais for Thailand 4.0” สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5

***สพฐ. ร่วมงานแถลงผลงานวิชาการ “Smart Thais for Thailand 4.0” สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5
-----------------------------------------------------------
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานแถลงผลงานวิชาการเรื่อง “Smart Thais for Thailand 4.0” ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร
.
งานวิชาการเรื่อง “Smart Thais for Thailand 4.0” มาจากแนวคิดที่ว่า บุคคลที่จะเป็น SMART THAIS FOR THAILAND 4.0 ต้องมีสมรรถนะที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสาขาอาชีพ โดยทุกอาชีพต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพของตนเอง นั่นคือต้องประกอบด้วยสมรรถนะในด้านอาชีพและคุณธรรมควบคู่กันไป โดยสมรรถนะของผู้เรียน Smart Thais for Thailand 4.0 ประกอบด้วย 1. สมรรถนะหลัก ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกลักษณะ ด้านจิตพิสัย และ 2. สมรรถนะเฉพาะอาชีพ ดังนี้ นักโปรแกรมเมอร์ ต้องมีทักษะเฉพาะด้านการเขียนโปรแกรม ความคิดเชิงตรรกศาสตร์ นักธุรกิจออนไลน์ ต้องพัฒนาด้านธุรกรรมออนไลน์ ตลาดออนไลน์ (Fintech) และการขนส่ง นักประดิษฐ์ ต้องพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เกษตรกรยุคใหม่ ต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านเกษตรอินทรีย์ การตลาดแบบครบวงจร และการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ นักโภชนาการ ต้องมีสมรรถนะในด้านการเปิดใจกว้าง (Open Mind) นักกีฬาอาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางกายด้วยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอดทน และนักธุรกิจการท่องเที่ยว มีสมรรถนะทางอาชีพด้านจิตบริการ (Service Mind) เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีสมรรถนะต้านการทุจริต คอรัปชั่น การมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสมรรถนะที่ครอบคลุมทุกสมรรถนะ ซึ่งการจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่ความเป็น Smart Thais for Thailand 4.0 ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และเครื่อข่ายองค์กรภายนอก การดำเนินงานจึงประสบผล เพื่อให้ประเทศไทย เป็นสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
.
พลโทชนินทร์ โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประธานในพิธีกล่าวว่า เนื่องด้วยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นสถาบันหลักทางวิชาการ ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีการประสานงานที่ดีระหว่างองค์กร อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ตลอดการสร้างเครือข่ายการทำงานไปสู่ระดับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาและจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น (สจว.สพฐ.) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรื่องความมั่นคงของชาติ พัฒนาตนเองสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีความเข้าใจและพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพ เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มพลังมวลชน และเสริมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคง ดังนั้น สถาบัน ฯ จึงได้ดำเนินการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 23 พฤษภาคม 2561
.
ขณะที่ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงคนในชาติ สู่การเป็น Smart Thais for Thailand 4.0 นั้น การศึกษานับเป็นเสาหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา นอกจากนั้น จะต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” หรือการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสมรรถนะด้านอาชีพต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป
.
“วันนี้หากเราตั้งความหวังไว้ที่การศึกษาให้เป็นเสาหลักของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในส่วนหนึ่งนั้นจะต้องเอาเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง รวมถึงยุทธศาสตร์ สพฐ. และแผนงานโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนเขตพื้นที่มาเป็นหลัก กระบวนการขับเคลื่อนก็จะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือภาคประชาสังคมอื่นๆ ซึ่งเป้าหมายที่เราต้องการคือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
.
อนึ่ง ภายในงานมีกิจกรรมหลัก คือ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การศึกษา : เสาหลักการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. และการแถลงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเรื่อง “Smart Thais for Thailand 4.0” นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ จากกลุ่มย่อยทั้ง 8 กลุ่ม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาสมรรถนะอาชีพธุรกิจออนไลน์ นักประดิษฐ์ นักกีฬาอาชีพ นักโปรแกรมเมอร์ นักโภชนาการอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว เกษตรกรยุคใหม่ การพัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันการทุจริตและนิทรรศการบันทึกการเดินทาง ภาพประทับใจจากการเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรของนักศึกษา การแสดงชุด “ระบำฉิ่ง” จากนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 และการมอบทุนการศึกษาโดย พลโทชนินทร์ โตเลี้ยง ให้กับตัวแทนนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ชุติมา ภาพ/ธิติมา ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,965]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,661]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,860]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,437]
17 สิงหาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,156]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,703]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,995]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,183]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,012]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,096]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,862]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,473]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,722]
18 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,182]
27 มีนาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[82]
27 กันยายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,289]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,730]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,959]
02 มีนาคม 2561