สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดค่ายฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ. 2 ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 181 คน การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภาคสนาม โดยการอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญคันความรู้เบื้องต้น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนและเยาวชนอย่างมีระบบ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และเป็นการพัฒนาลูกเสือทั้งกาย และสติปัญญาจิตใจ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบและความมั่นคงของประเทศชาติ ต่อไป นอกจากนี้ หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือการทำให้ลูกเสือได้รู้คุณค่าและภาคภูมิใจ ในเครื่องแบบลูกเสือ มีความเข้าใจในความหมายของคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสืออย่างลึกซึ้ง ใช้สติปัญญาความรู้และคุณธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่จะก่อให้เกิดกับผู้เรียนอันได้แก่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงในการจัดหน่วยตำรวจบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหลวงเสน มอบเวชภัณฑ์ยาและเจ้าหน้าที่ดูแลคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งผู้บังคับการค่ายลูกเสือสำโรง ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษรและคณะบุคลากรของโรงเรียนที่เอื้ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ ที่พัก สำหรับวิทยากรและประสานงานอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,725]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,705]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,996]
08 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[88]
27 กันยายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,662]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,863]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,863]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,474]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,966]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,439]
17 สิงหาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,160]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,185]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,099]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,290]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,960]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,014]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,730]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,187]
24 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561