นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

นายวิทยา ประวะโข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อนาย วิทยา นามสกุล ประวะโข เกิดวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๔ ปี ๕ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. ๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์ วุฒิทางลูกเสือที่ได้จากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๗ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ด้านครูและอาจารย์ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ ๖๒๐๖๗๘๘ e-mail : vitthaya1814@hotmail.com
๑.๒ อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑๕๙ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านพีเคธานี ๔ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
๑.๓ คู่สมรส นางบุษกร ประวะโข อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล-อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔ บุตร ๑ คน นายก่อกุศล ประวะโข ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒ ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๒๓ จบ ม.ศ. ๕ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๒๗ ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาด้วยตนเอง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (UTQ Online) สายผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครบ ทั้ง ๔๗ วิชา
- ปัจจุบัน กำลังศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อ ๓ ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ (กรมสามัญศึกษา ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๓๕ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (สป.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษาธิการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (สพฐ.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๕๖ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร (สศศ.สพฐ.ศธ.)
พ.ศ. ๒๕๖๐ –ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ (สพฐ.ศธ.)
ข้อ ๔ ผลงานดีเด่น
๑. รางวัล เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
๒. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) ประจำปี ๒๕๕๓ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และเกียรติคุณบัตรจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
๔. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๕. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๖. รางวัล คุรุคุณธรรม เข็มทอง ระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา
๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ประเภทผู้บริหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.รางวัล โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือติดตามงาน พัฒนาเยาวชนด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. รางวัล เครื่องหมายสามารถ ชั้นที่ ๓ ผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
๑๐. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,761]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,996]
02 มีนาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,671]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560