รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) จังหวัดอุบลราชธานี

+++++เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา) โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พิเศษ จำนวน 10 ห้องเรียน และได้รับความเมตตา กรุณาตั้งชื่ออาคารเรียนจาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ว่า “อาคารพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา
+++++ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา) เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ท่านมีความประสงค์จะแสดงกตเวทีต่อมาตุภูมิ โดยการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นในถิ่นบ้านเกิด เพื่อฝึกฝน อบรม ด้านระเบียบวินัย ศีลธรรมจรรยาและด้านวิชาการแก่บุตรหลาน เยาวชนในตำบลก่อเอ้ ตำบลหัวดอนและตำบลใกล้เคียง ให้มีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ห่วงใยสังคมและเป็นความประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูสอนครบชั้น ครูสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จึงได้เคลื่อนย้ายครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เคียงกันมารวมกัน โดยใช้โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เป็นศูนย์เรียนรวม เมื่อ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีนักเรียนมาเรียนรวม จำนวน 11 โรงเรียน จากโรงเรียนในตำบลก่อเอ้และตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการเฉลิมพระเกียรติ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) และให้ขยายชั้นเรียน เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเข้าเรียน 78 คน ปัจจุบันเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อปีการศึกษา 2559-2560 มีโรงเรียนมาเรียนรวมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) โรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านพับ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) โรงเรียนบ้านท่าวารี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 215 คน นักเรียนชาย 101 คน นักเรียนหญิง 114 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 25 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 8 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน นักการภารโรง/ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2 คน
+++++ครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนด้านการศึกษาให้เกียรติร่วมพิธีเปิด อาทิ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดร.เธียรไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ดร.อภิสิทธิ์ บุญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
-------------------------------------------------------------
ทีม ปชส.สพฐ. จังหวัดอุบลราชธานี / รายงาน
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,034]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,998]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,118]
03 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,890]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561