กม.น้อย ร้อยดวงใจ สานสายใย บวร.ปลอดขยะ

โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำเสนอนวัตกรรม โรงเรียนปลอดขยะ “กม.น้อย ร้อยดวงใจ สานสายใย บวร. ปลอดขยะ” ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการจัดนิทรรศการและการประเมินกิจกรรมถนนคนเรียน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

     นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เปิดเผยว่า โครงการ “กม.น้อย ร้อยดวงใจ สานสายใย บวร. ปลอดขยะ” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากชุมชนหมู่บ้านระเบิกขามตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2560 ประเภทชุมชนขนาดกลาง โดยโรงเรียนได้ร่วมกับทำกิจกรรมชุมชนปลอดขยะมาตั้งแต่ปี 2554 ใช้พลัง “เยาวชน” ขับเคลื่อนกิจกรรม ในรูปแบบกรรมการหมู่บ้านรุ่นจิ๋ว สามารถลดขยะได้ถึง 90% ในเวลา 3 ปี จึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมในหมู่บ้านและโรงเรียนเข้าด้วยกัน มีการตั้ง กม.น้อยขึ้น จำลองรูปแบบการบริหารจัดการในหมู่บ้านมาไว้ในโรงเรียน โรงเรียนเป็นหมู่บ้าน แต่ละอาคารเรียนเหมือนคุ้มบ้าน ห้องเรียนเป็นบ้านแต่ละครัวเรือน กิจกรรมการลดปริมาณขยะในหมู่บ้านทำอะไรก็นำมาทำในโรงเรียนด้วย ซึ่งได้ทำต่อเนื่องจนปัจจุบัน

     นักเรียนทุกคนจะเป็น กม.น้อย โดยครูบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโครงการ แต่ละห้องเรียนมีการคัดแยกขยะ ซึ่งจาการสำรวจของ กม.น้อยเห็นว่าขยะในโรงเรียนมีปริมาณน้อยกว่าในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถุงนม ขยะทั่วไป และเศษอาหาร จึงมีการจัดการถุงนมด้วยการนำมาล้างตากแห้ง และนำมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นของใช้อื่นๆ ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ส่วนเศษอาหารนำเป็นอาหารหมู ปลา และทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในสวนเกษตรพอเพียงของโรงเรียน ขยะทั่วไปเช่นเศษกระดาษ และอื่นๆ ก็จะนำไปแยกกำจัด หัวใจสำคัญคือการลดปริมาณขยะลงให้ได้ ถ้าจะได้รับผลสำเร็จทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ดังนั้นแม่ค้าในโรงเรียนก็ต้องเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม แก้วกระดาษ ผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนกิจกรรมด้วยการมอบแก้วน้ำให้นักเรียน สามารถน้ำไปกรอกน้ำที่โรงกรองน้ำของโรงเรียน หรือนำไปซื้อน้ำหวานจากแม่ค้าได้

     ด.ญ.พรรณธิดา มัทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นประธาน กม.น้อย โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) กล่าวว่า กม.น้อย หมายถึง กรรมการหมู่บ้านน้อย หรือกรรมการตัวน้อย ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเป็น กม.น้อย มีหน้าที่จัดการคัดแยกขยะในโรงเรียนตั้งแต่ห้องเรียน โรงอาหารและนำไปไว้ที่ธนาคารขยะ ปริมาณขยะในโรงเรียนลงอย่างเห็นได้ชัด

ศากุน ศิริพานิช...รายงาน

อ่านทั้งหมด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,035]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561