สพป.ยะลา เขต 3 ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสพฐ.ปี2561 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ (10 มกราคม2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต รามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) นายก่อวงศ์ วิจิตรพันธ์ นายวิฑูร กิจสวัสดิ์ ครูรร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1 ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านที่ 2 ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านที่ 3 ด้านลูกเสือ ด้านที่ 4 ด้านการของมวลกิจกรรมลูกเสือ ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
เพื่อเป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้ารับการพิจารณาระดับสพฐ. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีนายกิตติ ชินวงศ์ และคณะทำงานลูกเสือโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตให้การต้อนรับ
นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวชื่นชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต และฝากให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนการลูกเสือในการปลูกฝั่งคุณธรรม ความรู้ ระเบียบวินัยในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขับเคลื่อนให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีลูกเสือในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[142]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,035]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,728]
14 ธันวาคม 2560