สพป.ยะลา เขต 3 ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสพฐ.ปี2561 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ (10 มกราคม2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต รามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) นายก่อวงศ์ วิจิตรพันธ์ นายวิฑูร กิจสวัสดิ์ ครูรร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1 ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านที่ 2 ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านที่ 3 ด้านลูกเสือ ด้านที่ 4 ด้านการของมวลกิจกรรมลูกเสือ ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
เพื่อเป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้ารับการพิจารณาระดับสพฐ. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีนายกิตติ ชินวงศ์ และคณะทำงานลูกเสือโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตให้การต้อนรับ
นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวชื่นชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต และฝากให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนการลูกเสือในการปลูกฝั่งคุณธรรม ความรู้ ระเบียบวินัยในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขับเคลื่อนให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีลูกเสือในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,114]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,747]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,576]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,508]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,682]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,603]
05 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,512]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,144]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[467]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[423]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,557]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,389]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,455]
08 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,172]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,523]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[649]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,998]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,247]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[424]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,215]
12 ธันวาคม 2560