โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป.นศ.2 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับประเทศ

..**นายไพศาล ปลอดเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ครูและสถานศึกษาของตนได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊ค และยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปทั้งด้านสังคม วัตถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความรู้สึกนึกคิด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอนให้นักเรียนสนใจการอ่าน และต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป การอ่านเป็นสิ่งจำเป็น และให้ประโยชน์ทุกด้านและทุกโอกาส การอ่านจะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดให้เพิ่มพูน การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญ จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก และ วัยรุ่นไทยได้อ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้องมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ ที่สามารถหล่อหลอมให้นักเรียน เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านได้
..**นางสาววารุณี ชูศรี ครูสอนภาษาไทย กล่าวว่า การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านนั้น นับว่าโชคดีของโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องที่มีห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนโดยให้ บริการสำหรับนักเรียนและชุมชน มีการบริการรับสมัคร สมาชิกใหม่ บริการจ่าย-รับหนังสือและสื่อต่างๆ บริการตอบคำถามแล้วช่วยค้นคว้า บริการสื่อการศึกษานอกโรงเรียนและ บริการสืบค้นหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
...** สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนนั้น มีกิจกรรมกล่องส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมภาษาอาเซียน กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง กิจกรรมรู้ถ้วนสำนวนไทย กิจกรรมคูปองการอ่านพาโชค กิจกรรมแปลงคำเป็นสำนวน กิจกรรมผ้าป่าความรู้ กิจกรรมข่าวประจำวัน กิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชน กิจกรรมคลีนิคหมอภาษา กิจกรรมมั่นใจไว้รออ่าน กิจกรรมต้นไม้พูดได้ กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมในภาคเช้า เที่ยง และช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นำโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ที่คอยสอนน้อง ๆ และนำทำกิจกรรมดังกล่าว โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและส่งเสริมสนับสนุน จึงทำให้นักเรียนและเยาวชนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งนักเรียนมีความรู้ที่สร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่านและมีอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ครูวารุณี กล่าว
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,729]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,721]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,096]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,703]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,289]
06 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,995]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,182]
27 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,183]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,156]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,965]
22 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[82]
27 กันยายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,437]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,959]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,012]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,473]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,860]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,661]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,862]
08 มกราคม 2561