สพม.38 บรรจุครูผู้ช่วย 16 อัตรา

+++++วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นั้น
ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา 8 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คือ นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ บรรจุที่โรงเรียนเมืองเชลียง นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน บรรจุที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา คือ นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชูปถัมภ์ นางสาวกมลลักษณ์ พิชัย บรรจุที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวสุมาลี นักเรียน บรรจุที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวดวงฤทัย สาวิสา บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวศรีไพร ประหยัด บรรจุที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา คือ นายยุทธพงศ์ มูลละออง บรรจุที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ บรรจุที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 7 อัตรา คือ หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น บรรจุที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายสัจพจน์ ตันสมบูรณ์ บรรจุที่โรงเรียนลิไทพิทยาคม นายนพพร ถานะ บรรจุที่โรงเรียนอุดมดรุณี นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นายนเรศ หนูป่า บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว บรรจุที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวชลิตา หาญกาย บรรจุที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ ทั้ง 16 คน โดยได้ฝากข้อคิดในการทำงาน “ให้เป็นครูมืออาชีพ เพราะครู ถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกมาเป็นครูแล้ว ขอให้เป็นครู 24 ชั่วโมง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ โดยศึกษาตัวผู้เรียน เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาการเรียนรู้ได้ตรงจุด และมีศักยภาพ
ในส่วนของโรงเรียนที่ได้ครูเข้าไปบรรจุใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ ซึ่งส่งผลกับคุณภาพผู้เรียนโดยตรง” นายอำนวย อภิชาติตรากูล กล่าวทิ้งท้าย
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,289]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,014]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,160]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,187]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,863]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,730]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,966]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,097]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,995]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,705]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,474]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,661]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,439]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,960]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,725]
18 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[88]
27 กันยายน 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,185]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,863]
26 ธันวาคม 2560