ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ดร.อนันต์ พันนึก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
1
###ประวัติส่วนตัว
@ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
@ ภูมิลำเนาเดิม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
@ ที่อยู่ปัจจุบัน 151 หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 มือถือ 081-2616943
@ คู่สมรส นางบังอร พันนึก อาชีพรับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มีบุตรชาย ๑ คน นายอดิรุจ พันนึก อาชีพวิศวกรไฟฟ้า
2
###ประวัติการศึกษา
@ 2532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ.)สาขา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
@ 2534 ศึกษาศาสตรบัณฑิต( ศษ.บ.)สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
@ 2541 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม. ) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
@ 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
###ประวัติการรับราชการ
@ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ และดำรงตำแหน่งสำคัญๆดังนี้
@ ดำรงตำแหน่ง สายงานการสอน รวมเวลา ๘ ปี
@ ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา รวมเวลา ๔ ปี
@ ดำรงตำแหน่งสายงานเจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา รวมเวลา ๘ ปี
@ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารการศึกษา รวมเวลา 12 ปี
4
###ประวัติการศึกษาดูงาน
@ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ณ Washington state university ประเทศสหรัฐอเมริกา
@ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชิงลึก กรณีศึกษาบริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้
@ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาประเทศจีน
5
###ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา
@ หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้กับการบริหารยุคใหม่
@ หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
@ หลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
@ หลักสูตรทักษะการแนวใหม่
@ หลักสูตรจริยธรรมสำหรับนักบริหาร
@ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา
@ หลักสูตรการนวัตกรรมการนิเทศ(Coaching)การศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)
@ หลักสูตรการวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6
###คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานระดับ สพฐ./ศธ.
@ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
@ คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
@ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย
@ คณะกรรมการสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย)
@ คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@ คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ”พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
@ คณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
@ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี
7
###เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
@ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
8
###รางวัลดีเด่นและเครื่งหมายเชิดชูเกียรติที่ได้รับ
@ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
@ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
@ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๘
@ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ
@ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
@ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) สพฐ.
9
###อุดมการณ์ในการทำงาน “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ################
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,035]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[142]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560