นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
.................................................
ภูมิลำเนา
๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๗๐
ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๓๐ ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๙  วท.บ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐  อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๑  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ อ.ผาขาว จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๔๓  ศึกษาธิการอำเภอ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๕  ศึกษาธิการอำเภอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖  ศึกษาธิการอำเภอ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๖  ศึกษาธิการอำเภอ สพท.เพชรบูรณ์ เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร.ร.บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพท.ขก.๕
พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร.ร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพท.ขก.๕
พ.ศ. ๒๕๕๒  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (ปัจจุบัน) การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
๒๕๕๐ ENGLISH LANGUAGE IMPROVEMENT PROGRAM FOR SCHOOL ADMINISTRATORS
๒๕๕๒ รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
(หลักสูตร เร่งรัดของ ก.ค.ศ.) รุ่นที่ ๓
๒๕๕๙ คุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ( A.L.T.)
และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวุดแบดจ์สามท่อน
๒๕๕๙ ผ่านการอบรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา ............................................................
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,035]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[142]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561