นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
การศึกษา
- ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- ป.7 โรงเรียนบ้านยวด กิ่ง อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
- ม.ศ. 3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาจาก วิทยาลัยครูอุดรธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอก ภาษาไทยจาก วิทยาลัยครูอุดรธานี
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อ 1 พฤษภาคม 2524
- ครู 2 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี
- อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี
- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี
- ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี อ.ศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี
- ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู
- หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
- หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสตูล
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
..กรรมการคุรุสภาจังหวัดหนองบัวลำภู
..ข้าราชการพลเรือน ตัวอย่างปี 2544 ..กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 ...อนุกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 กรรมการ ตรวจสอบติดตามนิเทศและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 รางวัล คุรุสดุดี ปี 2555 รางวัล moe awards สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น รางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริม ภาษาไทย ดีเด่น ของสพฐ. รางวัล obec awards ด้านวิชาการยอดเยี่ยม รางวัล moจe award หน่วยงานที่มี ผลการ ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ดีเด่น รางวัล สพฐ.อ่อนหวาน กรรมการ กศจ.นครพนม อ.ก.ศ.จ. อุดรธานี
การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว..
สหพันธรัฐมาเลเซีย ..สิงคโปร์ ...ญี่ปุ่น..เวียดนาม.. สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,341]
29 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,589]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[3,949]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,012]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,103]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,011]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,604]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,919]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,625]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,211]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,739]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,879]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,004]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,674]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,363]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,546]
13 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[3,969]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,666]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,010]
22 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[3,952]
07 ธันวาคม 2560