นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501
ที่อยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การศึกษา
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กส.สูง) วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มศว. มหาสารคาม
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2522 ครู 2 โรงเรียนบ้านซำนกน้อย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พ.ศ.2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
พ.ศ.2538 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2540 ศึกษาธิการอำเภอภูหลวง จ. เลย
พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร
พ.ศ. 2543 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม
พ.ศ. 2545 ศึกษาธิการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
พ.ศ. 2547 ผู้ตรวจราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ. 2548 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 (โครงสร้าง)
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2551 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
พ.ศ. 2550 ได้รับโล่เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยโสธร ประเภท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน
พ.ศ. 2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากคุรุสภา
พ.ศ. 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น บริหารงานในองค์กรทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับสังคมยอดเยี่ยม โดยสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2556 ได้รับเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก ประจำปี 2555
พ.ศ. 2557 ได้รับการประดับแหนบคันชีพ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
อ่านทั้งหมด
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,684]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,495]
17 สิงหาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,780]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,212]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[18,000]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,069]
29 มิถุนายน 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,229]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,332]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,729]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,885]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,231]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,779]
18 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[147]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,024]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,510]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,167]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,121]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,044]
08 มกราคม 2561