ดอกไม้สวยด้วยมือเรา กับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จุดจำหน่ายผลผลิตตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับกิจกรรมดอกไม้สวยด้วยมือเรา จากผลงานของชุมนุมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ในงานคลองผดุงสร้างสุขสัญจร ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาการและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินการโดย น.ส.สุกัญญา สายคุ้ม น.ส.นริศรา จิรัฐ และนายปรเมษฐ์ ภูมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กับกิจกรรมดอกไม้สวยด้วยมือเรา ซึ่งนางสาวสุกัญญา สายคุ้ม กล่าวว่า ชุมนุมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ดอกไม้สวยด้วยมือเรา โดยให้น้อง ๆ ที่สนใจงานประดิษฐ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ แล้วนำมาประกอบเป็นช่อ เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของชุมนุมและนักเรียนเจ้าของผลงาน โดยกรรมการรุ่นพี่จัดทำบัญชีในการจัดสรรหักต้นทุน กำไรแบ่งปัน เข้าชุมนุมและให้กับนักเรียนเจ้าของผลงาน เป็นรายได้ระหว่างเรียน โดยมีนางอริยา กะลาศรี และนางขวัญชนก ศิริธรรม เป็นครูที่ปรึกษา
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กล่าวว่า โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามกลุ่มสาระจนถึงเวลา 14.30 น. หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางโรงเรียนจัดให้ โดยหมุนเวียนกันไปตามกิจกรรม และทักษะที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้ครบทั้ง 4 H + 1H ที่จะช่วยเสริมทักษะหลักสำหรับเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2. ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3. ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ด้านสุขภาพ (Health) เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง และทั้ง 4 H ดังกล่าวนักเรียนผู้ปกครองต้อง (Happy) มีความสุข ซึ่งจากการประเมินในภาคเรียนที่ 2/2558 ปรากฏว่านักเรียนมีความสุขและผู้ปกครองมีพึงพอใจ ส่วนกิจกรรมดอกไม้สวยด้วยมือเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามนโยบายที่นักเรียนสามารถทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559 ในสังกัดขยายเพิ่มขึ้นรวมเป็น 121 โรงเรียน และจะขยายให้ครบ 100 % ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางสำนักงานเขตจะจัดทีมเพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะในการดำเนินการและประกาศเดินหน้าเป็นนโยบายหลักของหน่วยงานอีกนโยบายหนึ่งด้วย
.**นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,728]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,035]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[142]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561