สพม.34 ต้อนรับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา รวมทั้งสิ้น จำนวน 89 คน ระหว่างวันที่ 7 -10 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำกีฬามาใช้พัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและรักชาติ นำความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะการกีฬาไปศูนย์การศึกษาและประกอบอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยพิธีเปิดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้รับเกียรติ จาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะนักเรียนตามโครงการ สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ถือเป็นการเปิดแนวรุกการทำงาน ด้านการศึกษามิติใหม่ในพื้นที่ ในนามของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ อันเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเยาวชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนรู้ คู่กิจกรรม – ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความสามารถด้านกีฬาของเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความสามารถในการกีฬาประเภทต่างๆ โดยถือเอากิจกรรมด้านกีฬามารวมกับการศึกษาเป็นระบบ อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอันนำไปสู่การพัฒนาคน และพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและยินดีต้อนรับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ทุกคน และคณะครูผู้ควบคุมทุกท่าน สู่การทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน ตามนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคน และการพัฒนาชาติที่ยั่งยืน ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้นำเอานโยบายดังกล่าวมาจัดทำเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตอบสนองความสามารถทั้งในด้านการกีฬาและการศึกษาของเด็กให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมาวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการตามโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนความสนใจและความสามารถด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนให้ได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ไม่เป็นแค่เพียงมุ่งความเป็นเลิศและฝึกฝนทักษะเพื่อแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพสัมฤทธิผลที่ดี รวมทั้งเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการจัดทัศนศึกษาเกี่ยวกับกีฬา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกีฬาแต่ละประเภท การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ รวมถึงเป็นการจุดประกายความฝันสู่อนาคต กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในโครงการ โดยการนำคณะผู้บริหาร โค้ช ครู นักเรียน เยี่ยมชมสนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี และฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ ดร.ณัฎฐ์ ชพานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.130476450...
อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,890]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,998]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,118]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,034]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,773]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561