นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร)

นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร)
๑. ประวัติ
นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เกิดเมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ คู่สมรส นางเอนก ธรเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต ๑
๑.๑ ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จบระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จบระดับ ป.กศ.สูงวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุดรธานี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์–คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จบระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จบระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑.๒ ประวัติการรับราชการ
๑.๒.๑ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๑.๒.๒ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๓๗
๑.๒.๓ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ตั้งแต่วันที่๒มกราคม ๒๕๓๗ถึง๓๐กันยายน ๒๕๓๙
๑.๒.๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม ๒๕๓๙ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗
๑.๒.๕ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วันที่๑๘มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึง๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๒.๖ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน
๑.๓ ข้อมูลปัจจุบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ (คศ.๔) ขั้น ๖๒,๑๐๐ บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๐/๖ ซอยสันติสุข ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙–๒๒๒๒๘๙๑ e-mail : pom_prarinya@hotmail.com
๒. ผลงานดีเด่น
จากการปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่นดังนี้
๑.รางวัลเข็มคุรุสดุดี จาก คุรุสภา
๒. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
๓. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
๔.รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ติดต่อกัน ๒ ปี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย ระบบคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยนำเทคนิคการบริหารจัดการรูปแบบนครพนมกำลังสาม (NKP Model)มาบริหารจัดการควบคู่กันไป ทำให้งานในสำนักงานฯ และการประสานงานกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว เกิดทีมงานที่มีคุณภาพ มีความแข็งแกร่ง มีการมองงานที่เป็นระบบมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรในสำนักงานฯ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ อย่างดียิ่ง
๓. ประสบการณ์ การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
๓.๑ ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จากสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ระดับสูง จากกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๕ ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับรัฐสภา และสถาบันพระปกเกล้า
๓.๖ เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลายรุ่น
๓.๗ ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้ไปศึกษาดูงานด้านแผนงานและงบประมาณ ณ กรุงปักกิ่งและ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓.๘ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ไปศึกษาดูงานเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ณ เมืองเซินเจิ่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓.๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
๓.๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาครูทั้งระบบ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
๓.๑๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓.๑๒ ได้รับเกียรติบัตรจากกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
๓.๑๓ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.ประจำเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตนทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษา อย่างดียิ่ง
๓.๑๔ ได้รับเกียรติบัตรจาก SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI MELAKA ที่รับรองการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[143]
27 กันยายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,120]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[18,000]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,683]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,038]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,228]
27 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,778]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,729]
14 ธันวาคม 2560