นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ
จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ปี 2513
จบชั้น ป.7 โรงเรียนเดียวกัน 2516 จบ มศ.3 ที่ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2519
ศึกษาต่อจนจบ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จาก วค.อุตรดิตถ์ ปี 2522
บรรจุเข้ารับราชการครู ที่ ร.ร.บ้านดู่ กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ตำแหน่ง ครู1 สังกัด อบจ.น่าน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2523
โอนเข้ามาเป็นครูในสังกัด สปช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2523 นั
เข้าสู่ตำแหน่ง ครู2 ระดับ 2 ร.ร.บ้านหลวง สปก.บ้านหลวง สปจ.น่าน ปี 2526
จบ ประกาศนียบัตร พม. วิชาชุดครู ปี 2526
จบ กศ.บ.สุขศึกษา จาก มศว. ประสานมิตร กทม. เมื่อปี 2529
เข้าสู่ตำแหน่ง อ1 ระดับ 3 โรงเรียนเดียวกัน เมือปี 2529
เป็น อ1 ระดับ 3 ที่ ร.ร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง สปก.บ้านหลวง ปี 2532
เข้าสู่ตำแหน่ง อ.2 ระดับ 5 โรงเรียนเดียวกัน ปี 2536
เป็นครูใหญ่ ระดับ 5 ร.ร.บ้านห้วยจอย สปอ.นาน้อย สปจ.น่าน เมื่อปี 2537
เข้าสู่ตำแหน่ง ผช.หน.ปอ. และสอบได้เป็น ผช.หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 5 สปจ.น่าน ปี 2537
เป็น หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 6 สปจ.น่าน ปี 2540
ดำรงตำแหน่ง หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 7 สปจ.น่าน เมื่อปี 2543
จบ รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) พร้อมกับจบประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จาก ม.ราชภัฏเชียงราย เมื่อปี 2543
เป็น หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 8 สปจ.น่าน เมื่อปี 2545
เข้าสู่ตำแหน่ง รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1 คศ.2 ปี 2547 จนถึงปี 2551
ตำแหน่ง รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 ระดับ คศ.3 เมื่อปี 2551
ตำแหน่งเป็น รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2553
เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในปัจจุบัน
กำกับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,749 คน ใน 185 โรงเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียน 24,461 คน ให้ได้รับโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม ต่อไป ปฏิบัติงานสนองนโยบายอย่างมีความสุข เป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสำนักงานแห่งธรรมาภิบาล ตลอดไป.
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,729]
14 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[143]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,683]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,120]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,038]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,228]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,778]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[18,000]
22 ธันวาคม 2560