ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ดร.ไพศาล ปันแดน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา), ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2527 ครู 2 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2534 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหนองม่วงไข่
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2544 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
พ.ศ. 2546 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาตาก เขต 1
พ.ศ. 2549 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
พ.ศ. 2550 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขตพ1
พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
1. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 2. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
3. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 4. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 6. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
7. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 7. เหรียญจักรพรรดิมาลา การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศอินเดีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลงาน/รางวัลดีเด่นที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่
พ.ศ. 2538 เกียรติบัตร "ข้าราชการตัวอย่าง" สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2539 เกียรติบัตรการบริหารสำนักงานฯ "รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ระดับประเทศ" (สป.)
พ.ศ. 2552 รางวัลเชิดชูเกียรติ "เข็มคุรุสดุดี" (คุรุสภา)
พ.ศ. 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา (สกสค.)
พ.ศ. 2554 รางวัลหนึ่งแสนครูดี (คุรุสภา)
พ.ศ. 2554 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการ (เหรียญทอง) (สพฐ.)
พ.ศ. 2555 รางวัลยกย่อง "นักสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น" (สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
พ.ศ. 2556 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
พ.ศ. 2556 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ (เหรียญทอง) (สพฐ.)
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,154]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,966]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,960]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,129]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,160]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,863]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,863]
26 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[88]
27 กันยายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,187]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,099]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,474]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,185]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,290]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,725]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,705]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,730]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,014]
29 มิถุนายน 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,662]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,996]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,439]
17 สิงหาคม 2561