ผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุด" ประโยคก่อนตายครูใหญ่บ้านสะนอ เหตุการณ์คนร้ายฆ่า นายนอง บุญศักดิ์ อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขณะเดินทางมุ่งหน้าไปรับภรรยาซึ่งเป็นครูอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อกลับบ้าน 24 สิงหาคม 2550 เป็นอีกหนึ่งควา

ผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุด" ประโยคก่อนตายครูใหญ่บ้านสะนอ เหตุการณ์คนร้ายฆ่า นายนอง บุญศักดิ์ อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขณะเดินทางมุ่งหน้าไปรับภรรยาซึ่งเป็นครูอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อกลับบ้าน 24 สิงหาคม 2550 เป็นอีกหนึ่งความทรงจำ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยและรู้จักที่สมควรจารึกไว้เพื่อยกย่องและเชิดชูชีวิตของแม่พิมพ์คนหนึ่ง อาจารย์นอง บุญศักดิ์ ประวัติส่วนตัว เกิดที่หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2498 ที่อยู่ปัจจุบัน 38/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประวัติการศึกษา 1. ระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านหนองขวน
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนท่าช้าง (เรียงราษฎร์อุทิศ)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5. ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษาสาขา Doctor of Philosophy Program in Human Resources Development มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน 1. ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส(2522-2538)
2. ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (2538-2539)
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (2539-2544)
4. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (2544 -2546)
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (2546 -ปัจจุบัน) ประวัติการอบรม ดูงาน 1. อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
2. อบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2545
3. อบรมหลักสูตรการดำเนินงานพัสดุโรงเรียน ณ กองพัสดุและอุปกรณ์ศึกษา พ.ศ.2537
4. อบรมหลักสูตรการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ณ กองพัสดุและอุปกรณ์ศึกษา พ.ศ.2535
5. ศึกษาดูงานจัดการศึกษา Educator Programe ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2536
6. ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2550 ความสนใจ/ความถนัด/ความสามารถพิเศษ 1. การศึกษาภาษา
2. การวิจัยการศึกษา
3. งานไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์
4. คอมพิวเตอร์ และการใช้แอปริเคชั่นต่างๆ
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,491]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,200]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,674]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,006]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,753]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,984]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,011]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,045]
29 มิถุนายน 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[124]
27 กันยายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,478]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,110]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,883]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,174]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,145]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,209]
24 ธันวาคม 2560