ผอ.สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 24 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แจ้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ และชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน
โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และผู้สอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตันสังกัด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมจำนวน 24 ราย ประกอบด้วย
1) ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 20 ราย
1. นายศาสตราวุธ ประกายมณี วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
2. นางสาวตุลยา หมื่นต๊ะ วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนปายวิทยาคาร
3. นางสาวศศิธร ฉิมสวัสดิ์ วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนขุนยวมวิทยา
4. นางสาวเบญจมาศ แสนก๋า วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
5. นางสาวพรไพลิน ตาไฟ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
6.นางสาวเบญจวรรณ วิธี วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร
7.นางสาวธิติสุดา แปงสาย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
8.นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
9.นางสาวสมพร ใฝ่เอกภพวิ ชาเอกภาษาไทย โรงเรียนสบเมยวิทยา
10.นางสาวกนกพร ทาแกง วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
11.นายนิพนธ์ วิทยาวิชย์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนปายวิทยาคาร
12.นายเกียรติศักดิ์ บุญคง วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ
13. นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
14.นายมานะ ทะเลทอง วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
15.นายทรงพล สุภิมารส วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
16.นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีหาญ วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
17.นางสาวไอริณ พันธ์เสนาวิชาเอกนาฎศิลป์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
18.นางกัญญา ทานาวิ ชาเอกคหกรรม โรงเรียนปายวิทยาคาร
19.นางสาวกชกร รัตนศาสตร์ชาญ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
20.นางสาวอัจฉะริยา คำจิ่ง วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา
21.อยู่ระหว่างขออนุมัติ กคศ. (วุฒิการศึกษาต่างประเทศ) วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนขุนยวมวิทยา
2) ผู้สอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 ราย
1. นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา วิชาเอกภาษาไท ยโรงเรียนขุนยวมวิทยา
2. นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์ วิชาเอกชีววิทย าโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
3. นายศิรสิทธิ์ บุพผาเพชร วิชาเอกอังกฤษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
4. นางาสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ วิชาเอกอังกฤษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=192088...
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,034]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,890]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,998]
22 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561