ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 1. การมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับผิดชอบ 1.1 นายผัน หอมเกตุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 1.) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2.) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.) กลุ่มอำนวยการ 1.2 นายไพจิตร รักษาสรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 1.) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1.3 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 1.) กลุ่มนโยบายและแผน 2.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและคดี อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2. การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ 2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2.3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา นายชาญชัย ชื่นพระแสง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้กล่าวว่า ตลอดระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเห็นว่าทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่างในสำนักงาน เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงานของบุคลากร และกล่าวว่าขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ให้คำนึงถึงความสำเร็จของงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีมาตรฐานการบริการให้ทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติ ให้เอาใจใส่ในการทำงาน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ขอให้ทำงานกันเป็นทีม และได้มอบนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2) และลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ผู้เข้าประชุม จำนวน 67 คน
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,034]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,890]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,119]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,999]
22 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560