สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ต่อจากนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 และสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน
โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และผู้สอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตันสังกัด เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย
1) ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี กศจ.เชียงใหม่ จำนวน 15 ราย
1. นายปฏิพล ผาดคำ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. นางสาวกฤษณี กาบคำ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. นายภาคภูมิ เรืองปราชญ์ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม วิชาเอกดนตรี
4. นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม วิชาเอกดนตรี
5. นางสาวณัฐธิดา สุปรียธิติกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วิชาเอกนาฏศิลป์
6. นางสาวสุณัฐชา วงค์ไชย โรงเรียนฮอดพิทยาคม วิชาเอกนาฏศิลป์
7. นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วิชาเอกภาษาไทย
8. นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม วิชาเอกภาษาไทย
9. นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วิชาเอกภาษาไทย
10.นางสาวณัฎฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์ โรงเรียนแม่แจ่ม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
11.นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้ว โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
12.นายวิทวัส ยะมัง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
13.นางสาวแสงระวี ศรีทา โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ รอย้ายตามผลการสอบ
14.นายศุภณัฐ วางท่า โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
15.นายสิทธิพล นันตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม วิชาเอกสังคมศึกษา 2) ผู้สอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 จำนวน 10 ราย
1. น.ส.ปัทมาภรณ์ แดงดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. น.ส.กฤษณา พิมพ์ศรี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
3. น.ส.พัชราภรณ์ มือแป โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4. นายพลอธิป เอี่ยมบู่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม วิชาเอกพลศึกษา
5. นายสัณหภพ ยอดสร้อย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
6. ว่าที่ ร.ต.ศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต โรงเรียนสันกำแพง วิชาเอกคณิตศาสตร์
7. น.ส.ปาริฉัตร ปันต๊ะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วิชาเอกสังคมศึกษา
8. นายกัมพล มาโน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม วิชาเอกภาษาไทย
9. นายปิยะณัฐ แซ่หลี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิชาเอกภาษาไทย
10. น.ส.ประไพรัตน์ แซ่เจ๊า โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขียงใหม่ วิชาเอกเคมี
11. รอ สพฐ.แจ้งดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนจอมทอง วิชาเอกเกษตรกรรม
12. รอ สพฐ.แจ้งดำเนินการคัดเลือก โรงเรียน แม่ตื่นวิทยาคม วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
13. รอ สพฐ.แจ้งดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนฮอดพิทยาคม วิชาเอกสังคมศึกษา
14. รอ สพฐ.แจ้งดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม วิชาเอกดนตรีไทย
15. รอ สพฐ.แจ้งดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
16. รอ สพฐ.แจ้งดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนสารภีพิทยาคม วิชาเอกนาฏศิลป์
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,044]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,885]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,167]
22 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[147]
27 กันยายน 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,495]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,121]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,779]
18 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,229]
27 มีนาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,684]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,780]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[18,000]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,024]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,510]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,729]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,069]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,332]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,191]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,212]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,231]
24 ธันวาคม 2560