สพฐ.จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

***สพฐ.จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบในการจัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561 ณกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน รวม 2,639 คน ในการนี้ เพื่อเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา ครูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ตลอดเส้นทางการเดินทางไประหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กันยายน 2561 และเส้นทางเดินทางกลับ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 ได้มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมจัดจุดบริการพักรถ เฝ้าดูแลช่วยเหลือครูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 โดยให้ยึดแนวทางปฎิบัติตามระเบียบประกาศคู่มือและมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขอให้สพท. หรือสถานศึกษาในสังกัดพี่อยู่ติดถนนจัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาพร้อมให้การช่วยเหลือครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิเคราะห์ที่ตั้งจุดบริการที่ความเหมาะสมกับเส้นทางในการเดินทางไปกลับครอบคลุมทั้ง 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 10 จุดบริการ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ปั๊มน้ำมันวัดเขาทอง ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (สพม.เขต 42) และโรงเรียนเขาทองพิทยา / จังหวัดขอนแก่น ณ อำเภอพล ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขอนแก่น และ สพม. เขต 25 / จังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอสีคิ้ว ดำเนินการโดย สพป.นครราชสีมา เขต 1 และ สพม.เขต 31 / จังหวัดลพบุรี ณ อำเภอชัยบาดาล ดำเนินการโดย สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพม.เขต 5 / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อำเภอวังน้อย ดำเนินการโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ สพม.เขต 3 / จังหวัดสมุทรสงคราม ณ อำเภอเมือง ดำเนินการโดย สพป.สมุทรสงครา / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อำเภอหัวหิน ดำเนินการโดย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ สพม.เขต 20 / จังหวัดชุมพร ณ อำเภอเมือง ดำเนินการโดยสพป.ชุมพร เขต 1 และ สพม.เขต 11 / จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอพุนพิน ดำเนินการโดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และ สพม.เขต 11 / จังหวัดสงขลา ณ อำเภอรัตนภูมิ ดำเนินการโดย สพม.เขต 16 และโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โดยจัดให้บริการที่พักนอน หรือนวดผ่อนคลาย อาหาร เครื่องดื่ม และผ้าเย็นตามสมควร การจัดจุดบริการนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความมีจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 แล้ว ยังเป็นการพัฒนาและฝึกอาชีพนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ทุกจุดบริการจะจัดทำข้อมูลผู้เข้ารับบริการตามแต่ละจุด ประกอบด้วย จำนวนหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ สพท. โรงเรียน จำนวนผู้รับบริการ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน มายังช่องทางการสื่อสารเฉพาะของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อสิ้นสุดภารกิจงานก็จะดำเนินการสรุปเป็นภาพรวมของการปฎิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานและเป็นแนวทางดำเนินในกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกันในโอกาสต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
รุณฤดี ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,227]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,118]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,727]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,773]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,998]
22 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,682]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,777]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,034]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,227]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,890]
26 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[141]
27 กันยายน 2561