สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

***สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
--------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ จาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา พร้อมกันนั้น ยังได้มอบเสื้อเกาะกันกระสุน จำนวน 40 ตัว จนถึงปี พ.ศ. 2560 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนช่วยเหลือโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 106 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 14,840,000 บาท ซึ่งจากการได้รับความช่วยเหลือที่ผ่านมาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำทุนสนับสนุนกล่าวไปพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่างๆ ได้แก่ พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นของโรงเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทั้งซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน เช่น ทาสีอาคาร ปูพื้นกระเบื้อง ฯลฯ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ครูและบุคลากรเกิดขวัญกำลังใจที่ดี เพราะมีภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือ และส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
.
โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนทุนช่วยเหลือกับโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โรงเรียนบ้านบือราแง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และโรงเรียนบ้านปูลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ชุติมา ภาพ/ฐิติมา ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[143]
27 กันยายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,038]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,729]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[18,000]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,228]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,120]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,683]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,778]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561