นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากการแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติฯ

.....การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน Yong Inventors Challenge 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ทีม
...ชื่อโครงงาน: การศึกษาคุณสมบัติฟิล์มกรองเเสงสีฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ
The study in property of anti blue light filter film from bioplastic
สมาชิก : 1.นางสาวรัชนีวรรณ เหลือประสงค์ 2.นางสาวสิริวิภา ศิริรัตน์ ครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย เเละ นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
...ชื่อโครงงาน (ไทย) ศึกษาการเปลี่ยนสีของเลือดด้วยอินดิเคเตอร์จากกะหล่ำปลีม่วง ชื่อโครงงาน ( Eng) Blood color change using red cabbage as an indicator สมาชิก 1.นายนันทพงศ์ กิมไพ 2.นางสาวจิรกานต์ ทับทิม .นางสาวชญาภา พริ้มพลาย ครูที่ปรึกษา ครูอาริษา ศรีดวงใจ
...ชื่อโครงงาน : การศึกษาประสิทธิภาพหมวกกันน็อกจากเส้นใยมะพร้าวและเปลือกไข่ไก่ที่ผสมไททาเนียมไดออกไซด์ Efficacy of helmet from coconut fibers and egg shell mixed with Titanium dioxide สมาชิก 1.นางสาวรติมา พุฒิมงคลเจริญ 2.นางสาวอาภาวรรณ หม้อนนทา ครูที่ปรึกษา 1.อ.จิรพร กิติยายาม 2.อ.ปิยะนุช เขียวอร่าม
...ชื่อโครงงาน การเตรียมไฮดรอกซีอะปาไทต์จากลิ้นทะเลเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก ชื่อโครงงาน Preparation Hydroxyapatite from Cuttlebone to use for Bone Substitute Material : สมาชิก 1.นายวุฒิชัย เจียวตระกูล 2.นายฌานวัฒน์ กิตติวุฒิไกร 3.นายสรวิชญ์ สอนกระต่าย : ครูที่ปรึกษา ครูสุชญา ศรีอุดม ครูณัฐพล กลิ่นพุฒ
...ชื่อโครงงาน ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติด้วย Internet of Things ชื่อโครงงาน Smart Automate Clothesline : สมาชิก 1.นางสาวสรชา แย้มนวล 2.นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ 3.นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์ : ครูที่ปรึกษา ครูศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
...ชื่อโครงงาน (ไทย) : การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing : ชื่อโครงงาน ( Eng): The Image Processing for computing the Amount of Sweet Corn: สมาชิก 1.นางสาวชนิกานต์ พรหมเเพทย์ 2.นางสาวณีรนุช สุดเจริญ 3.นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ : ครูที่ปรึกษา: ครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
...ชื่อโครงงาน การประยุกต์ใช้สารเทอร์โมโครมิกเพื่อประดิษฐ์เคสโทรศัพท์ที่สามารถบ่งบอกระดับอุณหภูมิ : ชื่อโครงงาน Color changeable mobile phone case for indicating temperature: สมาชิก 1.นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ 2.นางสาวสาลินี เพ็งเหล็ง : ครูที่ปรึกษา ครูมนัส สิทธิโชคธรรม
ครูภัชรพงศ์ พระไว
...ชื่อโครงงาน (ไทย) : สเปรย์ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเรืองแสงด้วยสารสกัดแคโรทีน : ชื่อโครงงาน (Eng) : Fluorescence fingerprint detection spray : สมาชิก 1.นางสาวชนิสรา กลิ่นเถื่อน 2.นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ 3.นายกรภฤศ จีรภาพงศ์ : ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,042]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,745]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,109]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[120]
27 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,009]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,982]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,474]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,144]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,999]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,197]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,881]
26 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,672]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561