**รมว.ศธ. ลงพื้นที่จ.พิษณุโลก ติดตามโครงการ English For All สร้างเด็กเก่งอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

***รมว.ศธ. ลงพื้นที่จ.พิษณุโลก ติดตามโครงการ English For All สร้างเด็กเก่งอังกฤษตั้งแต่อนุบาล วันที่ 14 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยติดตามการดำเนินโครงการ English For All ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 และเยี่ยมชมโครงการด้านการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ได้เดินทางมายังโรงเรียนสะพานที่ 3 เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ English For All ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งครูชาวต่างชาติในโครงการใช้หลักการเขียนแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นเดียวกับครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp โดยครูใช้หลักการสอน Phonics เพื่อวางพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ มีความหลากหลายในการใช้สื่อการสอน และจัดกิจกรรมการสอนโดยให้นักเรียนสำคัญที่สุดในห้องเรียน ตามหลักการของ Active Learning และ Communicative Approach โดยโรงเรียนสะพานที่ 3 ได้เริ่มต้นโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 และดำเนินการเต็มรูปแบบเมื่อปีงบประมาณ 2558 ในระดับชั้นอนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยระยะเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม และนายกรณ์ จาติกวณิช และงบประมาณของโรงเรียนสะพานที่ 3 ต่อมาในปัจจุบัน สพฐ. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน แบ่งเป็นรายการที่ 1 จัดสรรให้โรงเรียนนำร่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูชาวต่างชาติในโรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน คนละ 5 เดือน เดือนละ 25,000 บาท และรายการที่ 2 จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของโรงเรียนนำร่อง 4 เขต เขตละ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โดยในปีการศึกษา 2561 สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนสะพานที่ 3 เป็นโรงเรียนนำร่องระดับภูมิภาค ของภาคเหนือ และได้ขยายผลให้อีก 3 ภูมิภาคไปดำเนินโครงการแล้ว ได้แก่ ภาคกลาง ที่โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สังกัด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคใต้ ที่โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 และภาคอีสาน ที่โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สังกัด สพป. สกลนคร เขต 1 รวมทั้งสิ้น 4 ภูมิภาค 4 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทั้ง 4 โรง ได้ดำเนินการจัดจ้างครูชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนละ 5 คน คือ โรงเรียนสะพานที่ 3 จ.พิษณุโลก จ้างครูชาวฟิลิปปินส์ 5 คน โรงเรียนวัดเสาธงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา จ้างครูชาวฟิลิปปินส์ 5 คน โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรมราช จ้างครูฟิลิปปินส์ 4 คน ครูอินเดีย 1 คน และโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง จ.สกลนคร จ้างครูฟิลิปปินส์ 1 คน ครูสกอตแลนด์ 1 คน และครูแคเมอรูน 3 คน นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้มอบอาคารเรียน 3 ชั้น ให้กับโรงเรียนสะพานที่ 3 จำนวน 1 หลัง เนื่องจากจำนวนนักเรียนและห้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและอาคารมีอายุการใช้งานหลายปีแล้ว อีกด้วย “โครงการนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา นอกจากนักเรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้แล้ว ยังส่งผลให้การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ มีคะแนนดีขึ้นด้วย เพราะนักเรียนได้รับการกระตุ้น ทำให้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และเกิดความมั่นใจ ส่วนผลที่เกิดกับชุมชน คือ ผู้ปกครองให้การยอมรับในผลการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด จากการที่มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนห้องเรียนเต็มทุกห้อง ถือได้ว่าโครงการประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ” รมว.ศธ. กล่าว จากนั้น รมว.ศธ. พร้อมด้วย เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการด้านการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) โครงการ Boot Camp โครงการประเมินและประกันคุณภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โครงการลดภาระครู โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพ รวมถึงมอบงบซ่อมแซมบ้านพักครู 15 แห่ง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 12 แห่ง อีกด้วย
อัจฉรา ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,228]
24 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[143]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,067]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,328]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,774]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,038]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[18,000]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,165]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,210]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,729]
14 ธันวาคม 2560
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,683]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,881]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,778]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,891]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,120]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,494]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[15,023]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,508]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,228]
27 มีนาคม 2561