ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Thailand STEM Festival 2018

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Thailand STEM Festival 2018 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2018 โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยโดยจัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาประจำ ภูมิภาคอีก 13 ศูนย์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสำหรับภาคเหนือมีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูล ( Resource center ) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานงานเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในระดับภูมิภาค
ด้าน ดร.อัมพร พินะสา ประธานพิธี กล่าวว่า การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นับเป็นนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้มีการระบุให้ใช้ระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไว้ในแนวทางการปฏิรูปแนวทางที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนงานสำคัญที่จะต้องผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไว้อีกจำนวน 11 แผนงาน และในแผนงานที่ 5 ได้ระบุไว้ว่าภายใน 5 ปี ให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน โดยพัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน กำหนดเป้าหมายและจัดทำคู่มือกิจกรรม STEM ศึกษาสำหรับครูและนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 รวมทั้งให้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงทางด้านสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษาและเผยแพร่ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง สสวท. จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษาตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 75 หน่วยงาน มีการ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา การประกวดผลงานโรงเรียน และครูผู้สอน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักเรียนจำนวนหลายรายการ โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ จำนวน 950 ทีม มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน จำนวน 4,750 คน
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานถือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นเวทีในการส่งเสริม การพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการะหว่างโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,172]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560