ครูชุติมา แก้วหล้า รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ สพม.38 เข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาครูสังคมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

+++++ครูชุติมา แก้วหล้า รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ สพม.38 เข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาครูสังคมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สาขาครูสังคมศึกษา ซึ่งนางชุติมา แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ได้รับการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 ในสาขาครูสังคมศึกษา และเข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
นางชุติมา แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2510 ระดับการศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา จากวิทยาลัยทองสุข ประสบการณ์ด้านการสอน 22 ปี และสอนวิชาสังคมศึกษา 13 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับรางวัลการฝึกมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมได้รางวัลระดับชาติครั้งที่ 66 และ 67
ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนสังคมศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือนักเรียนไม่ชอบเรียนทฤษฎีไม่ค่อยจำ จึงคิดปรับวิธีการสอนพร้อมทั้งคิดหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนมีความจำที่คงทนถาวร
มีการนำนวัตกรรมมาใช้สอน ในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เข้มแข็ง ขยัน ประหยัดตามปรัชญาของเศรษกิฐพอเพียง สอนทำบัญชีรับจ่าย ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำรงชีพ การพึ่งพาธรรมชาติจากป่า เช่น การนำกลอยที่มีพิษมาทำให้ทานได้ การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สอนให้นักเรียนรู้จักกำหนดราคาขายและตระหนักถึงการหาเงินเลี้ยงชีพในอนาคต ในด้านของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีในการทำงานกับผู้อื่น นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ไปช่วยครอบครัวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนคนอื่น ๆ สนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น
อ่านทั้งหมด
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,745]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,474]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,881]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,109]
03 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,672]
22 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[120]
27 กันยายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,197]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,999]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,009]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,042]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,982]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,144]
22 กุมภาพันธ์ 2561