สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2018

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2018 ขึ้นในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีงานเปิด ซึ่ง ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสนใจในการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดนำผลงานที่เป็น Best Practices มานำเสนอ รวม 22 กิจกรรม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมครูสอนดี สอนเก่ง กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กิจกรรมครูห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมครูที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมครูที่มีผลงานการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละเครือข่าย กิจกรรมระดับปฐมวัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ STEM Education กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม Zero Waste School กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ กิจกรรมหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สากล มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหรือตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงาน 1,209 คน
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,666]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,871]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,344]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,846]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,408]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,398]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,825]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,557]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,564]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,955]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,696]
29 มิถุนายน 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,216]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,815]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,862]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,165]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,707]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,430]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,078]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,834]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,662]
02 มีนาคม 2561