สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2018

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2018 ขึ้นในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีงานเปิด ซึ่ง ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสนใจในการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดนำผลงานที่เป็น Best Practices มานำเสนอ รวม 22 กิจกรรม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมครูสอนดี สอนเก่ง กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กิจกรรมครูห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมครูที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมครูที่มีผลงานการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละเครือข่าย กิจกรรมระดับปฐมวัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ STEM Education กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม Zero Waste School กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ กิจกรรมหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สากล มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหรือตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงาน 1,209 คน
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,108]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,308]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,744]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,878]
26 ธันวาคม 2560
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[117]
27 กันยายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,187]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,995]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,760]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,038]
29 มิถุนายน 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,195]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,008]
08 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,670]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,714]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,472]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,140]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,981]
22 ธันวาคม 2560