เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
โรงเรียนบ้านพรุใน ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ทางดนตรีสากล2 0 8 weeks 3 days ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านพรุใน ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะวิชาการระดับปฐมวัย 0 8 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านพรุใน ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ทางดนตรีสากล 0 9 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า 0 12 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา TEF ครั้งที่ 14 เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" 0 13 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแผร่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรม 0 13 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล GRIFFIN ASEAN AWARD 2018 0 14 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 0 18 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
การเรียนแบบทีมเป็นฐานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การสร้างคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 18 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล GRIFFIN ASEAN AWARD 2018 0 19 weeks 3 days ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 19 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR 0 19 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน แบบ 017 0 19 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 0 19 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 21201 กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 19 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สถิติ 0 19 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานของ นายสันติราษฎร์ เรียนงาม รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล 0 19 weeks 5 days ago
by peera
n/a
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ 0 19 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผมงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางดนตรี เรื่อง สนุกกับเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 19 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายธวัช เซี่ยงฝอง 0 19 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานผลการพัฒนาและทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 20 weeks 9 hours ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 20 weeks 14 hours ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดย บำรุง ยิ้มจอหอ 0 20 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชา อ 23201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 20 weeks 2 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 20 weeks 3 days ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,173]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[6,042]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,204]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,881]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,875]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,982]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,309]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,716]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[17,009]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,144]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,487]
29 มกราคม 2561
+++++รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
เปิด[16,672]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,763]
18 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,745]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,474]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,999]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,190]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,197]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,109]
03 มกราคม 2561
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ชื่อ-สกุล นายสุภาพ กาวิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[120]
27 กันยายน 2561